• Kontakt: +381(0) 33 777 102
  • e - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika

    ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

БРОДАРЕВО 

П Р А В И Л Н И К

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ

И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ

ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

У Бродареву, 2018. године  

На основу члана 108. став 1. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/17), (у даљем тексту: Закон)и члана 80. став 1.тачка 1) Статута Основне школе „Светозар Марковић“ , у сарадњи са Тимом  за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања, Школски одбор на седници одржаној______2018.године, донео је

П Р А В И Л Н И К

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа (у даљем тексту: Правилник) прописују се мере, начин и поступак заштите ученика Основне школе “Светозар Марковић” (у даљем тексту: Школа) и начин њиховог спровођења.

Члан 2.

Ученици имају право на заштиту и безбедност:

1. у школској згради и школском дворишту;

2. на путу између куће и Школе;

3. ван школске зграде и школског дворишта - за време остваривања образовно- васпитног рада или других наставних и ваннаставних активности које организује Школа. 

1. За­шти­та и без­бед­ност у школ­ској згра­ди и
школ­ском дво­ри­шту
 

Члан 3.

За вре­ме тра­ја­ња на­ста­ве и дру­гих ак­тив­но­сти, стал­но су от­кљу­ча­на са­мо глав­на ула­зна вра­та Шко­ле и са­мо јед­на ка­пи­ја ко­ја во­ди у школ­ско дво­ри­ште.

За от­кљу­ча­ва­ње ка­пи­ја на школ­ском дво­ри­шту и ула­зних вра­та по налогу ди­рек­тора, по­моћ­ника ди­рек­то­ра, се­кре­тара врше помоћни радници на одржавању хигијене – чистачица.

Помоћни радник на одржавању хигијене – чистачица  от­кљу­ча­ва ка­пи­ју на школ­ском дво­ри­шту пре по­чет­ка на­ста­ве и глав­на ула­зна вра­та, улаз за уче­ни­ке, про­ве­ра­ва ста­ње школ­ских про­сто­ри­ја и о то­ме оба­ве­шта­ва ди­рек­то­ра, по­моћ­ни­ка ди­рек­то­ра или се­кре­та­ра, а у слу­ча­ју по­тре­бе пред­у­зи­ма нео­п­ход­не ме­ре. 

Члан 4.

Ка­да се у Шко­ли не из­во­ди на­ста­ва и дру­ге ак­тив­но­сти, све ка­пи­је на школ­ском дво­ри­шту и сва ула­зна вра­та на школ­ској згра­ди су за­кљу­ча­на.

За от­кљу­ча­ва­ње ка­пи­ја и ула­за на по­чет­ку рад­ног вре­ме­на  и за за­кљу­ча­ва­ње ка­пи­је и ула­за на кра­ју рад­ног вре­ме­на за­ду­жен је помоћни радник на одржавању хигијене - чистачица, а у ње­го­вом од­су­ству – дру­го ли­це, по овла­шће­њу ди­рек­то­ра или по­моћ­ни­ка ди­рек­то­ра Школе. 

Члан 5.

По­на­ша­ње уче­ни­ка пре, за вре­ме и по­сле одр­жа­ва­ња на­ста­ве и дру­гих

 ак­тив­но­сти у Шко­ли, улаз и из­лаз из Шко­ле, де­жур­ства, од­но­си са дру­гим

 уче­ни­ци­ма и за­по­сле­ним и дру­га пра­ва, оба­ве­зе и од­го­вор­но­сти уче­ни­ка ко­је се од­но­се на њи­хо­во по­на­ша­ње, уре­ђе­ни су Пра­ви­лима по­на­ша­ња у Шко­ли.

Оба­ве­зе де­жур­них на­став­ни­ка пре по­чет­ка на­ста­ве, за вре­ме од­мо­ра и

на­кон за­вр­шет­ка на­ста­ве, за вре­ме бо­рав­ка уче­ни­ка у Шко­ли, уре­ђе­ни су

Пра­ви­лима  по­на­ша­ња у Шко­ли.

Оба­ве­зе оде­љењ­ских ста­ре­ши­на, на­став­ни­ка и свих за­по­сле­них, као и

ро­ди­те­ља ученика односно другог законског заступника за вре­ме бо­рав­ка у Шко­ли и при­јем и кре­та­ње ли­ца ко­ја до­ла­зе у Шко­лу, за­бра­на пу­ше­ња,

уно­ше­ња екс­пло­зив­них ма­те­ри­ја и дру­гих опа­сних пред­ме­та, уре­ђе­ни су 

Пра­ви­лима по­на­ша­ња у Шко­ли. 

2. За­шти­та и без­бед­ност на пу­ту
из­ме­ђу ку­ће и Шко­ле

Члан 6.

Ди­рек­тор Шко­ле је оба­ве­зан да са­ра­ђу­је са ор­га­ни­ма над­ле­жним за

 без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја и пра­ти ста­ње са­о­бра­ћај­не сиг­на­ли­за­ци­је на при­ла­зи­ма Шко­ли.

Сва­ки за­по­сле­ни оба­ве­зан је да о уоче­ним не­до­ста­ци­ма на са­о­бра­ћај­ној сиг­на­ли­за­ци­ји оба­ве­сти ди­рек­то­ра, по­моћ­ни­ка ди­рек­то­ра или се­кре­та­ра, ко­ји ће ра­ди ре­ша­ва­ња про­бле­ма сту­пи­ти у кон­такт с над­ле­жним ор­га­ни­ма.

Члан 7.

Шко­ла пред над­ле­жним ор­га­ни­ма по­кре­ће ини­ци­ја­ти­ве ра­ди по­бољ­ша­ња без­бед­но­сти у са­о­бра­ћа­ју на при­ла­зи­ма Шко­ли (по­ста­вља­ње „ле­же­ћих

 по­ли­ца­ја­ца“, се­ма­фо­ра и дру­гих уре­ђа­ја, ор­га­ни­зо­ва­ње де­жур­ства са­о­бра­ћај­них по­ли­ца­ја­ца и та­ко да­ље).

Члан 8.

За­шти­та уче­ни­ка у са­о­бра­ћа­ју обез­бе­ђу­је се ор­га­ни­зо­ва­њем пре­да­ва­ња

са­о­бра­ћај­них струч­ња­ка, при­ка­зи­ва­њем фил­мо­ва о са­о­бра­ћа­ју, раз­го­во­ром на ча­со­ви­ма оде­љењ­ске за­јед­ни­це и ро­ди­тељ­ским са­стан­ци­ма.

По­ред ак­тив­но­сти усме­ре­них на по­бољ­ша­ње без­бед­но­сти у са­о­бра­ћа­ју, у ве­зи са за­шти­том и без­бед­но­шћу уче­ни­ка на пу­ту од ку­ће до Шко­ле и обрат­но, ди­рек­тор, по­моћ­ник ди­рек­то­ра и за­по­сле­ни из ре­да на­став­ног осо­бља:

1) опо­ми­њу уче­ни­ка ко­јег срет­ну на ње­го­вом пу­ту од ку­ће до Шко­ле или

    обрат­но, ако се не­бе­збед­но по­на­ша;

2)  о сва­ком не­бе­збед­ном по­на­ша­њу уче­ни­ка оба­ве­шта­ва­ју ње­го­вог оде­љењ­ског            ста­ре­ши­ну, ко­ји о то­ме оба­ве­шта­ва ње­го­вог ро­ди­те­ља и пред­у­зи­ма дру­ге ме­ре;

3. За­шти­та и без­бед­ност ван згра­де Шко­ле и школ­ског дво­ри­шта,
     за вре­ме оства­ри­ва­ња обра­зов­но-вас­пит­ног ра­да и дру­гих ак­тив­но­сти ко­је         ор­га­ни­зу­је Шко­ла
.

3.Заштита и безбедност за време боравка

на екскурзији и настви у природи 

Члан 9.

На оства­ри­ва­ње за­шти­те и без­бед­но­сти уче­ни­ка за вре­ме бо­рав­ка на

екс­кур­зи­ји или на­ста­ви у при­ро­ди, као и за вре­ме из­во­ђе­ња не­ке дру­ге

ак­тив­но­сти ван згра­де Шко­ле и школ­ског дво­ри­шта, при­ме­њу­ју се од­ред­бе овог

Пра­вил­ни­ка. 

Члан 10.

Ученици имају право на заштиту и безбедност од:

1) поступака других лица;

2) болести и повреда;

3) пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност.  

Члан 11.

Одељењски старешина и наставници у обавези су да у свакодневном контакту са ученицима, нарочито на часовима одељењске заједнице и када са ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје, ученике упознају са опасностима с којима се могу суочити за време боравка у Школи и извођења других активности које организује Школа, као и са начином понашања којим се те опасности могу избећи  или отклонити. 

Члан 12.

Одредбе Правилника дужни су да поштују директор Школе и сви запослени у Школи, ученици, родитељи ученика, односно други законски заступници и друга лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији Школе.

Неспровођење мера безбедности из става 1 овог члана сматра се тежом повредом радне обавезе а сходно одредбама Закона, Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених Школе и других општих аката Школе чија је примена важна за остваривање заштите и безбедности ученика.

Члан 13.

Запослени, родитељи односно други законски заступници и ученици обавезни су да директору, помоћнику директора, секретару Школе, дежурном наставнику  пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози заштиту и безбедност ученика.

II  МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 14.

          Мере заштите обухватају:

1.Општу заштиту;

2.Заштиту за време извођења екскурзије, наставе у природи и учешћа на такмичењима;

3.Заштиту  у саобраћају;

4. Заштиту од пожара, поплаве, електричне струје, удара  грома и других опасних појава;

5.Заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

6.Здравствену заштиту;

7.Заштиту од дуванског дима 

ОПШТА ЗАШТИТА

Члан 15.

          О безбедности ученика од њиховог уласка у школско двориште до краја наставе брину се и мере заштите предузимају:

          - дежурни наставник;

          - предметни наставник;

          - одељењски старешина;

          - остали запослени у Школи и

          - школски полицајац. 

Члан 16.

          О безбедности ученика у школском дворишту, пре почетка наставе и за време великог одмора, стара се дежурни наставник који спречава изазивање и избијање туче међу ученицима, насиље и злостављање ученика од стране: родитеља ученика односно других законских заступника, других одраслих, ученика старијег узраста, школски полицајац и др. .

Члан 17.

          Запослени  домар / мајстор одржавања и радници на одржавању хигијене – чистачице матичне школе и издвојених одељења и дежурни наставник на месту дежурства, сваког дана, пре уласка ученика у Школу, врше преглед свих просторија и уверавају се у исправност инсталација, отклањају или упозоравају директора или секретара, а у издвојеним одељењима наставник разредне наставе на све појаве које могу бити опасне по безбедност ученика. 

Члан 18.

          Тек након што се утврди да не постоји опасност за несметан рад и безбедност ученици улазе у Школу.

          У фискулитурну салу,  школску радионицу и кабинет за информатику и рачунарство, ученици улазе и бораве искључиво у присуству предметног наставника. 

Члан 19.

Обавеза наставника је да запосленог домара / мајстора на одржавању, секретара Школе , одмах обавести о кваровима у учионици, фискултурној сали , радионици и кабинету за информатику и рачунарство,  које су проузроковали ученици или је квар настао из других разлога, а који би могао да угрози безбедност ученика.

          Наставник је обавезан да одбије извођење наставе у просторији где се изводи образовно-васпитни рад, ако квар или оштећење може утицати на безбедност ученика.

Члан 20.

          Ученику, који закасни на наставу мора се дозволити присуство часу.

Није дозвољено удаљити ученика са часа.

Наставник је дужан да одржава ред и дисциплину за време часа, а у изузетним ситуацијама када то није у могућности ученика може упутити, у пратњи председника одељењске заједнице у психо-педагошку службу, помоћнику директора или директору.

Члан 21.

          Школа је обавезна да обезбеди контролу свих школских улаза и дворишта, и то:

-за време трајања наставе и других активности стално су откључана само главна улазна врата на којима контролу и евиденцију уласка врше дежурни наставник и радник на одржавању хигијене – чистачице;

-након почетка наставе остали улази се закључавају, а по потреби радник на одржавању хигијене – чистачице, их откључавају и омогућавају улазак и излазак из Школе;

-пре почетка наставе и за време великог одмора контролу свих улаза врше дежурни наставници и радник на одржавању хигијене – чистачице по задужењу;

-након завршетка наставе радник на одржавању хигијене – чистачице, закључавају све улазе и све капије на школском дворишту.

Члан 22.

          Школа има видео надзор који покрива све ходнике, дворишта и улазе. у мањем опсегу.

Школа је обавезна да обезбеди адекватно осветљење свихулаза и школског дворишта, како за време трајања наставе тако и нерадним и викенд данима у циљу спречавања окупљања других лица, нарочито у ноћним сатима.

Члан 23.

          У зимском периоду, запослени домар / мајстор одржавања и радник на одржавању хигијене - чистачице, по потреби врше посипање са индустријском соли школско двориште, како би се спречило повређивање ученика услед пада, због леда који се ствара услед ниских температура.

          У зимском периоду, у случају стварања леденица на крововима школских објеката, запослени  домар / мајстор одржавања и радник на одржавању хигијене – чистачице, уклониће леденице, а уколико се то не може учинити, на одговарајући начин ученици ће бити упозорени на овај вид опасности.

2. ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И УЧЕШЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 24.

          Екскурзија и настава у природи, као облици образовно- васпитног рада, изводе се у складу са Школским програмом, који је донет на основу одговарајућег важећег наставног плана и програма, Годишњег плана рада Школе и програма за организовање екскурзије и наставе у природи.

          У циљу безбедности ученика за време извођења екскурзије, директор Школе бира стручног вођу пута из реда наставника који остварују наставни план и програм у разредима за које се организује екскурзија.

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја.

Члан 25.

          Стручни вођа пута, заједно са одељењским старешинама, одговоран је за безбедност и сигурност ученика за време извођења екскурзије.

          Одељењске старешине старају се о здрављу, безбедности, смештају, исхрани и понашању ученика.

          Смештај ученика за време извођења екскурзије, мора се обезбедити само у објектима који испуњавају услове за извођење овог облика образовно- васпитног рада.

          Пре поласка на екскурзију Школа обавезно организује лекарски преглед свих ученика.

          Стручни вођа пута дужан је да обезбеди лекарску помоћ ученику који се разболи и да обавести родитеља о болести ученика.

          За време екскурзије дуже од једног дана обезбеђује се лекар - пратилац. 

Члан 26.

          За време извођења екскурзије, стручни вођа пута и одељењски старешина не смеју дозволити ученицима појединачно и неорганизовано купање у мору, реци, језеру и базену.

          Ученицима се не сме дозволити појединачна посета дискотекама, кафићима и сл.

          Забрањена је употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивних супстанци за све учеснике екскурзије.

Члан 27.

          Одељењске старешине су дужне да одреде време у којем су ученици у обавези да иду на спавање. Да ли се ученици придржавају ове обавезе, одељењске старешине провериће обиласком соба у које су ученици смештени.

          Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 24,00 часа.

Члан 28.

Приликом организовања екскурзије обавестити Подручну полицијску управу у циљу провере безбедности путовања ученика и која ће извршити контролу документације и техничке исправности аутобуса одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања.

Члан 29.

Обавеза директора Школе је да скрене пажњу стручном вођи пута и вођи пута туристичке агенције, преко које је уговорено извођење екскурзије, да се превоз ученика аутобусом не обавља ноћу, у времену од 22,00 до 5,00 часова. 

Члан 30.

          Одредбе члана од 24-29. овог Правилника примењују сае и приликом организовања наставе у природи. 

Члан 31.

          Приликом одласка ученика на такмичења директор Школе, одређује наставника за вођу ученика.

          Наставник одређен за вођу ученика, одговоран је за безбедност и сигурност ученика за време путовања на такмичења, за време док траје такмичење и за време боравка у месту такмичења.

Уколико се приликом такмичења користи преноћиште, наставник се стара о здрављу, безбедности, смештају, исхрани и понашању ученика.

          Приликом одласка ученика на спортска такмичења директор Школе, поред наставника, одређује и лице које се налази у радном односу у Школи, ради пружања помоћи наставнику у извршавању обавеза из става 2. и 3. овог члана, за време трајања спортског такмичења. 

3. ЗАШТИТА У САОБРАЋАЈУ

Члан 32.

Директор, помоћник директора и запослени прате стање саобраћајне сигнализације на прилазима Школи.

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигнализацији обавести директора, помоћника директора или секретара, који ће ради решавања проблема ступити у контакт с надлежним органима.

 

Члан 33.

          Школа је обавезна да успостави пуну сарадњу са Саобраћајном полицијом и да покреће иницијативе ради побољшања без­бедности у саобраћају, и то:

-присуство саобраћајног полицајца у непосредној близини Школе, пре почетка наставе и по завршетку наставе,

-у непосредној близини и прилазима Матичној школи и у издвојеном одељењу у Залугу да се врши редовна радарска контрола брзине кретања возила,

-омогућити безбедно коришћење тротоара на свим прилазима Школи,

-постављање саобраћајне сигнализације, семафора других уређаја и сл.,

-почетком школске године организовати и реализовати теоријска и практична предавања за ученике првог разреда и петог разреда;

-и друге прописане потребне мере ради безбедности у саобраћају.

Члан 34.

          Заштита ученика у саобраћају обезбеђује се организовањем предавања саобраћајних стручњака, приказивања филмова о саобраћају, разговора на часовима одељењске заједнице и родитељским састанцима

          Едукацију осмислити тако да се ученици о понашању у саобраћају уче путем решавања проблема и уочавања неправилног и небезбедног понашања у саобраћају у свом окружењу.

          Школа је обавезна да о сваком небезбедном понашању ученика обавештава његовог одељењског старешину, који о томе обавештава његовог родитеља у циљу предузимања других мера у остваривању безбедности ученика. 

4. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА, ПОПЛАВЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ,
УДАРА  ГРОМА И ДРУГИХ ОПАСНИХ ПОЈАВА 

Члан 35.

Заштита од пожара организује се и непрекидно спроводи у свим објектима матичне школе и издвојеним одељењима, а у складу са Законом о заштити од пожара, прописима донетим на основу  Закона, Плановима заштите од пожара и наложеним мерама противпожарног инспектора.

Члан 36.

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве или изливања фекалија, запослени на одржавању свакодневно проверавају исправност водоводних и канализационих инсталација  и предузимају потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност. 

Члан 37.

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, запослени домар/ мајстор  одржавања  свакодневно проверавају исправност електричних инсталација  и предузимају потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте раднике на одржавању хигијене - чистачице, директора, помоћника директора или секретара о уоченим променама на електричним инсталацијама, које могу угрозити безбедност.

Члан 38.

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица и ученика, ако могу представљати опасност по живот и здравље.

Члан 39.

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Школа редовно проверава исправност громобранских инсталација, у складу са Законом.

Запослени и ученици  обавезни су да без одлагања обавесте домар/ мајстор одржавања, директора, помоћника директора или секретара о уоченим променама на громобранским инсталацијама, које могу довести у питање њихово функционисање.

Члан 40.

Сви запослени су дужни да одмах предузму мере ради спречавања и отклањања опасности које могу да доведу до избијања пожара и поплаве, кварове на инсталацијама (водоводним, канализационим, електричним, громобранским и др.), уколико не угрожавају сопствену безбедност.

Члан 41.

Заштита и безбедност од других опасних појава и материја остварује се сходном применом члана 34. до 40. овог  Правилника. 

5. ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Члан 42.

          Приоритетан задатак Школе је заштита ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту насиље) и стварање услова за њихов безбедан боравак у Школи. 

Члан 43.

Школа има обавезу да изради Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту Програм за заштиту) и да формира Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: Тим).

Члан 44.

Тим у сарадњи са запосленим у Школи, ученицима, родитељима и локалном заједницом обезбеђује примену Посебног протокола за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Тим планира, организује и управља активностима у Школи на превенцији и забрани свих врста насиља прописаних Законом. У ситуацијама када се примети да постоји одступање од договорених принципа и задатака Школе, Тим реагује у сарадњи са директором Школе.

Због осетљивости и сложености проблема, неопходна је стална ангажованост и подршка директора, стручних органа, Стручних већа и Актива, свих запослених, родитеља ученика и општине Пријепоље.

За активности које Тим планира и предлаже на нивоу Школе директор задужује остале запослене у Школи. 

Члан 45.

Списак чланова Тима, бројеви телефона релевантних служби (дом здравља, хитна помоћ, полицијска станица, центар за социјални рад), а које треба контактирати у одређеним ситуацијама, треба да буду истакнути на видном месту у Школи, како би били доступни свим ученицима, запосленима и родитељима ученика односно другим законским заступницима.

Члан 46.

Програм заштите и безбедности ученика је саставни део Годишњег плана рада Школе и садржи превентивне и интервентне активности.

Члан 47.

Превенција насиља је скуп мера и активности које имају за циљ стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атсмофере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације у коме неће бити насиља или ће га бити што мање. То је део професионалне и личне одговорности свих запослених.

Ученици, запослени и родитељи ученика треба да препознају потенцијалне изворе и узроке насиља и да превентивним активностима доприносе њиховом смањивању.

          Превентивне активности обухватају стално стручно усавршавање, постављање релевантних васпитних циљева редовној настави, разноврсну понуду слободних и ваннаствних активности, доношење Правила понашања и њихову доследну примену, активно учешће ученика у планирању и реализацији превентивних активности, физичке и дуге мере превенције и сарадњу са другим институцијама. 

Члан 48.

Интервенција има за циљ да се заустави насиље и злостављање, да се обезбеди сигурност, смањи ризик од понављања и да се ублаже и отклоне последице.

Највећи број насилних ситуација које се догоде између ученика решавају запослени у Школи, док у случајевима тежег насиља или када постоји сазнање или сумња да се насиље над учеником дешава од стране одрасле особе или ван Школе (у породици или окружењу) Школа укључује друге институције (МУП, Центар за социјални рад, здравствене службе). 

Члан 49. 

Најчешћи облици насиља су условно сврстани на три нивоа:

Први ниво - решава самостално наставник / одељењски старешина.

Други ниво - наставник /одељењски старешина укључује Тим.

Трећи ниво - укључивање и других институција.

За решавање свих облика насиља које чине одрасли над ученицима неопходно је укључивање Тима, директора Школе и других надлежних институција.

Члан 50.

          Кораци у интервенцији су обавезујући:

Откривање, сазнање о насиљу.

Прекидање, заустављање насиља.

Смиривање ситуације.

Консултације унутар Школе.

Реализовање договорених активности и мера заштите.

Праћење ефеката предузетих мера. 

Члан 51.

Свака одрасла особа која има сазнање о дискриминацији насиљу, злостављању и занемаривању обавезна је да реагује. 

Члан 52.

За све што није регулисано овим Правилником примењује се Закон, Посебни протокол за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања, Оквирни акциони план и Програм заштите. 

6. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Члан 53.

          Обавеза родитеља ученика је да пријави приликом уписа у школу психо-педагошкој служби, а касније одељењском старешини  здравствене проблеме или болести које могу имати утицаја на његову безбедност или безбедност других ученика. 

Члан 54.

          По извршеним редовним годишњим систематским лекарским прегледима ученика трећег, петог и седмог разреда, подаци о здравственом стању ученика саопштавају се родитељу односно другом законском заступнику, који по потреби о томе обавештава одељењског старешину.

Члан 55.

          У случају болести ученика или повреде за време извођења образовно- васпитног рада или за време одмора, предметни наставник, односно дежурни наставник одмах обавештава родитеља ученика односно другог законског заступника, а уколико може доћи до тежих последица због здравственог стања ученика, ученик се пребацује у Дом здравља, ради пружања лекарске помоћи. 

Члан 56.

Кроз наставне и ваннаставне активности ученици се упознавају са штетним дејством употребе дроге или психоактивних супстанци, алкохола, дувана и сл.

У случају сазнања да неки од ученика користи или да се у школском дворишту односно просторијама Школе врши продаја дроге или психоактивних супстанци, алкохола, дувана и сл. Школа ће предузети одговарајуће мере у најкраћем могућем року. 

Члан 57.

          Ради спречавања избијања заразе и инфективних болести међу ученицима, посебна пажња посвећује се одржавању хигијене школских просторија и школског дворишта у складу са санитарно-хигјенским прописима и мерама.

          Свакодневно се врши дезинфекција санитарних просторија, а једном недељно и других просторија.

Школа је дужна да се придржава упутстава здравствених установа у случају епидемија. 

Члан 58.

Ра­ди оства­ри­ва­ња за­шти­те и без­бед­но­сти уче­ни­ка од бо­ле­сти и ши­ре­ња за­ра­зе, Шко­ла:

1) ста­ра се о уред­но­сти и чи­сто­ћи школ­ских про­сто­ри­ја и школ­ског дво­ри­шта, у скла­ду са са­ни­тар­но - хи­ги­јен­ским про­пи­си­ма и ме­ра­ма;

2) ор­га­ни­зу­је оба­вља­ње про­пи­са­них пе­ри­о­дич­них си­сте­мат­ских ле­кар­ских пре­гле­да за­по­сле­них и уче­ни­ка;

3) по­сту­па по ме­ра­ма над­ле­жних ор­га­на на­ло­же­ним у скла­ду са про­пи­си­ма у обла­сти здрав­ства;

4) у слу­ча­ју про­ме­на код уче­ни­ка ко­је се од­но­се на ње­го­во здрав­стве­но ста­ње оба­ве­шта­ва ро­ди­те­ља, пред­у­зи­ма хит­не ме­ре уко­ли­ко су нео­п­ход­не и са­ра­ђу­је са ле­ка­ром и над­ле­жним здрав­стве­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма. 

Члан 59.

Ра­ди оства­ри­ва­ња за­шти­те и без­бед­но­сти уче­ни­ка од по­вре­да, Шко­ла:

1) пре­ма сво­јим мо­гућ­но­сти­ма, обез­бе­ђу­је на­бав­ку и ко­ри­шће­ње школ­ског

на­ме­шта­ја, на­став­них и дру­гих сред­ста­ва ко­ји су без­бед­ни за упо­тре­бу и

од­го­ва­ра­ју пси­хо­фи­зич­ким свој­стви­ма уче­ни­ка;

2) при­ме­њу­је стан­дар­де и нор­ма­ти­ве ко­ји се од­но­се на школ­ски про­стор, број уче­ни­ка у оде­ље­њу и дру­ге усло­ве за оба­вља­ње де­лат­но­сти;

3) обез­бе­ђу­је стал­ни над­зор на­став­ни­ка или струч­ног са­рад­ни­ка за вре­ме ра­да на уре­ђа­ји­ма или с пред­ме­ти­ма ко­ји мо­гу иза­зва­ти по­вре­ду, као и за вре­ме

из­во­ђе­ња ак­тив­но­сти ко­је пред­ста­вља­ју по­тен­ци­јал­ну опа­сност за на­ста­нак

по­вре­де;

4) ро­ди­те­ља, од­но­сно дру­гог за­кон­ског за­ступ­ни­ка уче­ни­ка чи­је здрав­стве­но ста­ње, пре­ма про­це­ни ди­рек­то­ра, по­моћ­ни­ка ди­рек­то­ра, на­став­ни­ка или

струч­ног са­рад­ни­ка, мо­же пред­ста­вља­ти опа­сност за дру­ге уче­ни­ке и за­по­сле­на ли­ца, оба­ве­зу­је да та­квог уче­ни­ка од­ве­де на од­го­ва­ра­ју­ћи пре­глед и за­бра­њу­је му до­ла­зак на на­ста­ву и дру­ге ак­тив­но­сти ко­је ор­га­ни­зу­је Шко­ла, док над­ле­жни ле­кар не по­твр­ди да опа­сност не по­сто­ји.

7. ЗАШТИТА ОД ДУВАНСКОГ ДИМА 

Члан 60.

          Пушење је забрањено у свим просторијама Школе и школском дворишту.

          Директор Школе је дужан да контролише забрану пушења у свим простоијама Школе и школском дворишту, и одговоран  је за спровођење мера забране пушења, прописаних Законом о заштити становништва од дуванског дима.

Директор школе може  писмено да задужи запослено лице да контролише забрану пушења и на свим  видним местима  у Школи истакне име и презиме и број телефона лица задуженог за контролу забране пушења.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61.

          Ради спровођења мера утврђених овим Правилником, Школа сарађује са надлежним органима и органима општине Пријепоље.

Члан 62.

На материју коју уређује Правилник примењују се и одредбе других општих аката Школе чија је примена важна за остваривање заштите и безбедности ученика.

Члан 63.

На остваривање заштите и безбедности ученика у издвојеним одељењима Школе сходно се примењују одредбе овог Правилника и одредбе других општих аката Школе чија је примена важна за ту материју. 

Члан 64.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно - васпитног рада, заведен под бројем  920 од 10. 12. 2013. године. 

Члан 65.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

  

Деловодни број: ______                                        Председник Школског одбора

_________2018. године                                                    _________________________

У Бродареву                                                                       Бојан Дучић

Za sva pitanja i sugestije obratite se našoj IT podršci - Izrada i dizajn Denis Spahić

Korisni linkovi