• Kontakt: +381(0) 33 777 102
  • e - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Godišnji plan rada 2017-2018

                                                               ОСНОВНА ШКОЛА ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ`` БРОДАРЕВО

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ

 

БРОДАРЕВО,

СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

 У В О Д

     2. 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

          План је припремљен на основу законске обавезе, а  у складу са  основним елементима структуре а којим се утврђују време, место, начин, активности (задаци) и носиоци оствaривања Плана. Полазне основе рада у школи одређују следећи прописи, акта, планови:

-          Закон о основама система образовања и васпитања  («Службени гласник РС», бр. 72/09, 52/11,55/13,35/15-аутентично тумачење и 68/15,)

-          Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања  («Службени гласник РС», бр. 52/11,55/13.) )

-          Закон о оснвном образовању и васпитању («Службени гласник РС», бр.55/13)

-          Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања и Правилници о изменама и допунама Правилника («Службени гласник РС Просветни гласник», бр. 4/90, 2/91, 2/92, 13/93, 1/94, 5/95, 6/96, 8/97, 14/97, 10/98, 19/98, 2/00, 4/01, 5/01, 4/03, 7/03, 4/04, 9/04, 12/04, 7/05, 8/05, 7/06, 15/06, 2/10, 7/10)

-          Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за V разред основног образовања и васпитања («Службени гласник РС – Просветни гласник», бр. 6/07)

-          Правилник о измени Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном  програму за V разред основног образовања и васпитања («Службени гласник РС – Просветни гласник», бр. 8 од 30. Августа 2017.)

-          Правилник о наставном програму за VI разред основног образовања и васпитања  («Службени гласник РС Просветни гласник», бр.5/08)

-          Правилник о наставном програму за VII разред основног образовања и васпитања  («Службени гласник РС Просветни гласник», бр.6/09)

-          Правилник о наставном програму за VIII разред основног образовања и васпитања  («Службени гласник РС Просветни гласник», бр.2/10)

-          Правилник о наставном плану и програму за први и други  разред основног образовања и васпитања  («Службени гласник РС Просветни гласник», бр.10/04) и Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања («Службени гласник РС Просветни гласник», бр. 20/04)

-          Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилник о изменама и допунама Правилника о степену врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилник о изменама и допинама Правилника о степену и врсти образовања наставника  који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи («Просветни гласник», бр.11/2012,15/2013)

-          Упутство за остваривање плана и програма ваннаставних и осталих активност у основној школи – ЕКСКУРЗИЈА («Службени гласник РС Просветни гласник», бр.1/09, 7/10)

-          Правилник о оцењивању ученика основне школе («Службени гласник РС Просветни гласник», бр.74/11)

-          Правилник о календару  образовно – васпитног рада основне школе за школску 2013/14. годину

-          Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи («Службени гласник РС Просветни гласник», бр.2/92, 2/00)

-          Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу («Службени гласник РС Просветни гласник», бр.4/90)

-          Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи («Службени гласник РС », бр.58/92, 64/92) и Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи («Службени гласник РС », бр.88/04, 55/06, 51/07)

-          Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упуства  о      њиховој употреби («Службени гласник РС – Просветни гласник», бр. 1/10)

-          Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе («Службени гласник РС », бр.47/94)

-          Уредба о остваривању и организовању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи («Службени гласник РС », бр.46/01)

-          Школски развојни план

-          Акциони план вредновања и самовредновања

-          Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама

-          Упуства и обавештења Министарства просвете

-          Конвенција о правима детета

-          Други прописи и подзаконска акта који регулишу делатност школе

-          Полазну основу у планирању рада школе представљају кадровски и материјално – технички услови рада.

 3. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

 3.1. МАТИЧНА ШКОЛА

Назив школе: Основна школа «Светозар Марковић», 31305 Бродарево; ул. Пионирска бр. 1; телефон 033/ 777 – 102; факс 033/ 777 – 373; e-маил  ossmarkovic@ptt.rs; сајт школе www.ossvetozarmarkovic-brodarevo.edu.rs.

  ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА:

 v  Број кабинета– 2

v  Број специјализованих учионица 5

v  Број учионица опште намене– 18

v  Радне собе за припремни предшколски програм   школа нема ове просторије

v  Просторије за продужени боравак школа нема ове просторије

v  Информатички кабинет школа има два информатичка кабинета. Један у анексу старе школске зграде чија је корисна површина 45 и опремљен је са 12 рачунара ПЕНТИЈУМ 2 и 3 који су умржени и повезани на интернет мрежу. Други се налази у новој школској згради чија је корисна површина 56 опремљен са 26 рачунара који су умрежени и повезани су са интернет мрежом.

v  Фискултурна сала – има корисну површину од 128 (димензија 16x8 m),  и пратеће просторије (свлачионице, мокри чвор и просторија за наставнике) од 45 m².Опремљена је конструкцијама за кошеве и одбојку. Сала поред основне функције коју има за наставу физичког васпитања, користи се за културне манифестације и програме који се одржавају у оквиру ваннаставних активности у школи.

v  Спортски терени – су са  асфалтном подлогом у школском дворишту површине 720 m² и  спортски терени на полигону Јалија чији је власник МЗ Бродарево, површине 2100 m². На овом спортском терену, који је ограђен, изводи се настава физичког васпитања, ваннаставне активности и спортска такмичења. Опремљен је асфалтном подлогом, конструкцијама за кошеве, одбојку,мали фудбал и рукомет. Терен је доста функционалан, али уз тешкоће у организацији наставе физичког васпитања, због удаљености од школских зграда (од нове школске зграде удаљен 450, а од старе 180  m).

v  Библиотека – има корисну површину од 84 m². Просторија је адаптирана и опремљена одговарајућим намештајем. Библиотека има 12.357 наслова и 1.810 примерака стручне литературе. Књижни фонд  и стручну литературу користе ученици школе и наставници. У оквиру делатности библиотеке организована је претплата на стручне листове и часописе и обезбеђен је фонд уџбеника и приручника који се позајмљују ученицима слабијег материјалног стања у породици.

v  Ђачка кухиња и трпезарија – није организован простор за рад кухиње, а ђачка исхрана се уговара са произвођачем који храну дистрибуира ученицима у школски простор.

v  Простори за реализацију ваннаставних активности – одређене активности се реализују у сали за органе школе, школској сали,спортским теренима, информатичким кабинетима и учионицама.

v  Други простор – Школа има 37 просторија за друге намене и садржаје рада и то: 2 наставничке канцеларије (зборнице), 8 просторија за наставна средства и учила, 6 канцеларија за управу и администрацију школе и стручног сарадника, 1 магацин, 1 просторију за домара, 2 мање просторије (повремено коришћене за учионице), 2 просторије за ложаче, 2 просторије за котларнице и 10 просторија за мокре чворове, 2 мале просторије за кафеточје и 1 малу просторију за одређене материјале.

3. 2.  ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

             

            ИО ГОСТУН - 31305 Бродарево,  телефон 033/ 715 - 001, нема факс, електронска адреса: ossmiogostun@gmail.com. Просторни услови рада: једна учионица опште намене и једна канцеларија се користе за школски рад. Остале просторије (3 учионице и 3 мање просторије) се не користе. Школска зграда нема простор за салу, кабинете, кухињу. У једној просторији радила је, раније, месна библиотека чија је активност престала. Очуван је мањи књижни фонд. Школа нема уређен спортски терен.

            ИО ЗАСТУП - 31305 Бродарево, нема телефонску везу, електронска адреса: ossmiozastup@gmail.com. Просторни услови рада: две мање учионице опште намене, мања канцеларија и хол. Школска зграда нема просторија за друге намене,  нема урађен спортски терен.

            ИО ЗАВИНОГРАЂЕ - 31305 Бродарево, нема телефонску везу, електронска адреса: ossmiozavinogradje@gmail.com. Просторни услови рада: две савремене учионице опште намене, канцеларија, хол, 3 мокра чвора, остава и просторија за огрев. Нема просторија за друге намене. Спортски терен је делимично урађен (земљани радови изведени).

            ИО ИВЕЗИЋИ - 31305 Бродарево, нема телефонску везу, електронска адреса: ossmioivezice@gmail.com. Просторни услови рада: једна савремена учионица ( 55 ), канцеларије, хол и 3 мокра чвора. Нема просторије за друге намене. Спортски терен није урађен.

            ИО КОМАРАН - 31305 Бродарево, нема телефонску везу електронска адреса: ossmiokomaran@gmail.comПросторни услови рада, због лошег стања старе школске зграде настава се изводи у новој школској згради која има 6 учионица опште намене, канцеларију за наставнике, просторија за учила и библиотеку и једној учионици  у старој згради.У школи је у употреби санитарни чвор унутар школске зграде. Нема просторије за друге намене осим монтажне зграде која је наменски грађена за ђачку кухињу, чија се једна већа простирија  користи за наставу физичког васпитања у зимском периоду. Школа нема фискултурну салу и информатички кабинет.  Спортски терен је делимично урађен (бетонска подлога једним делом, док је већим делом земљана подлога).

            ИО МАТАРУГЕ - 31305 Бродарево, нема телефонску везу, електронска адреса: ossmiomataruge@gmail.com. Просторни услови рада: две мање учионице, једна наставничка канцеларија, две просторије (оставе) и два мокра чвора. Нема просторија за друге намене, изузев стана за учитеља (спрат). Спортски терен није уређен.

            ИО ПОТОК - 31305 Бродарево, нема телефонску везу, електронска адреса: ossmiopotok@gmail.com. Просторни услови рада: две савремене учионице (по 40 површине), једна просторија за учила и инвентар, једна зборница, хол, просторија за огрев, два мокра чвора. Нема просторије за друге намене. Спортски терен уређен (бетонска подлога) и постављена једна конструкција за кош.

            ИО СЛАТИНА -31305 Бродарево, 033/777-048, електронска адреса: ossmioslatina@gmail.comПросторни услови рада: за наставни рад се користи једна учионица и једна канцеларија. У згради постоји још једна учионица и две мање просторије. Нема просторије за друге намене. Спортски терен је делимично урађен (подлога од земље).

           

 

3. 3.  ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

3. 3. 1. Опремљеност школе наставним средствима

   МАТИЧНА ШКОЛА – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

Наставни предмети

Опремљеност у  односу на нормат.

Наставни предмети

Опремљеност у

односу на нормативе

 

Српски језик

65%

Физика

90%

Руски језик

55%

Математика

80%

Енглески језик

55%

Биологија

95%

Музичка култура

85%

Хемија

90%

Ликовна култура

60%

Техн. и инф.образовање

85%

Историја

90%

Физичко васпитање

95%

Географија

90%

 

 

    МАТИЧНА ШКОЛА – РАЗРЕДНА НАСТАВА

 

                      Р а з р е д и

   Опремљеност у односу на нормативе

 

Први

70%

Други

80%

Трећи

80%

Четврти

75%

      Издвојена одељења – предметна настава у Комарану

 

Наставни предмети

Опремљеност у односу на нормативе

Наставни предмети

Опремљеност у

односу на нормативе

Српски језик

45%

Физика

40%

Руски језик

35%

Математика

30%

Музичка култура

45%

Биологија

55%

Ликовна култура

25%

Хемија

40%

Историја

65%

Техн. и инф.образовање

50%

Географија

65%

Физичко васпитање

45%

Енглески језик

45%

 

 

   Издвојена одељења – разредна настава

 

Издвојена одељења

Опремљеност у односу на нормативе

Издвојена одељења

Опремљеност у односу на нормативе

 

Гостун

55%

Комаран

60%

Заступ

65%

Матаруге

55%

Завинограђе

90%

Слатина

55%

Поток

60%

Ивезићи

70%

 

 

 

 

         

    Фонд аудиовизуелних  и техничких  средстава у школи (учила)

 

Редни број

 

                  Наставна и техничка средства

            Б р о ј

 

1.

Рачунар

87

2.

Ласерски штампачи

13

3.

Видео-пројектор

14

4.

Радио- касетофон

14

5.

Дијапројектор

2

6.

Графоскоп

5

7.

Дијаскоп

3

8.

Епископ

4

9.

Пројектор ( 8 мм)

2

10.

Пројектор ( 16 мм)

2

11.

Рото – пројектор

2

12.

Видео – рекордер

4

13.

Школски разглас

2

14.

Лаптоп

12

15.

Ласер за Интерактивну таблу „МИМИО“

1

16.

Интерактивна табла

1

 

У К У П Н О

 

168

 

   3. 3. 2. Службени аутомобил

 Школа поседује  теренско возило LADA NIVA PP003UH које је добијено по основу донаторске помоћи . Због разуђене школске мреже и удаљености издвојених одељења од матичне школе, возило има значајну употребну вредност у организацији рада школе

 

  3.     4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА

          И ИНВЕСТИЦИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

    

 

Време

 

 

Место

 

Назив пројекта планираних радова, набавка опреме и средстава

 

Према предмеру и предрачуну радова-оријент. вредност

 

 

Од

Септембр

  до марта

 

 

Матична школа

и   издвојена одељења

 

 

Набавка наставна  учила и опреме за  предметну и разредну наставу

 

 

   350.000,00

 

Матична школа

 

Набавка школског инвентара, ормара, столова и столица

 

 

   150.000,00

Март

Децембар

 

Матична школа

 

 

 

Спортска сала

 

11.000.000,00

Јун

Август

 

Матична школа

 

 

 

Замена фасадне столарије

 

6.200.000,00

Јул

Август

Матична школа

 

 

Замена  крова на објекту старе школске зграде

 

 5.500.000,00

 

 

 

Школска сала:

Остали радови и набавка опреме и наставних средстава:

 

УКУПНО:

 

 

11.000.000,00

12.200.000,00

 

23.200.000,00

 

 

 

  4.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

4.1.НАСТАВНИ КАДАР

Име и презиме

Врста

 стручне

спреме

Предмет који предаје

Год.

рад.

ст.

Лице-нца

%

ангаж. у школи

% ангаж.  у  другој школи

1.Зоран

Вујисић

Наставник разредне

наставе

Сви предмети у I разреду осим енглеског језика и верске наставе

32

ДА

100

-

2. Азра

Хењаш

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у I разреду осим енглеског језика и верске наставе

20

ДА

100

-

3.Суад

Ханић

Наставник разредне

наставе

Сви предмети у II разреду осим енглеског језика и верске наставе

30

ДА

100

-

4.Џемила Ровчанин

Наставник разредне

наставе

Сви предмети у II разреду осим енглеског језика и верске наставе

30

ДА

100

-

5.Бојан

Дучић

Професор

разредне наставе

Сви предмети у II разреду осим енглеског језика и верске наставе

9

ДА

100

-

6.Мустафа

Јејна

Наставник

разредне

наставе

 Сви предмети у III разреду осим енглеског језика и верске наставе

25

ДА

100

-

7.Дениса Деленџић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у III разреду осим енглеског језика и верске наставе

13

ДА

100

-

8.Амел

Курбеговић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у III разреду осим енглеског језика и верске наставе

11

 

ДА

100

 

9.Драгић

Глушчевић

Наставник

разредне

наставе

Сви предмети у IV разреду осим енглеског језика и верске наставе

30

 

ДА

 

100

 

-

 

10.Сенада

Мујезиновић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у IV разреду осим енглеског језика и верске наставе

22

ДА

100

-

11.Сабрина

Аломеровић

 

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у I и II разреду осим енглеског језика

ИО  Гостун

3

НЕ

100

-

12.Мирсада Мемовић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у  II и IV  р. осим енглеског језикаиверске наст.      ИО  Завинограђе

9

ДА

100

-

13. Елдина Шеховић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у I и III    р. осим енглеског језикаиверске наст.    ИО  Завинограђе

7

НЕ

100

-

14.Ајла

Адиловић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у  I, II и IV р. осим  eнглеског  језика

 ИО Заступ

7

ДА

100

-

15.Eниса

Кијаметовић

Професор разредне

наставе

Сви предмети у   II и IIIр. осим eнглеског језика у ИО Ивезићи

5

НЕ

100

-

16.Елдина Демић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у   Iи III р. 

 осим енглеског  језика

ИО  Комаран

12

ДА

100

-

17.Алма

Кривошић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети у   II и IVр. 

 осим енглеског  језика

ИО  Комаран

1

НЕ

100

-

18.Алиса

Буквић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети  I,III i IV  р. осим  eнглеског језика                   

 ИО Матаруге

7

ДА

100

-

19.Анела Рондић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети   IиIII р. 

осим енглеског језика

ИО  Поток

11

ДА

100

-

20.Саида Кадић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети  IV   р. 

осим енглеског језика

ИО  Поток

6

НЕ

100

-

21.Емина Чокић

Професор

разредне

наставе

Сви предмети  у  IV р. 

осим енглеског језика

ИО   Слатина

3

НЕ

100

-

22.Азра

Дуран

 

Професор

разредне

наставе

Босански језик

Српски језик

1

НЕ

50

-

23. Маида

Планић

Наставник Српског ј.

Српски језик

 

34

ДА

110

-

24. Самира

Ћосовић

Професор

Српског ј.

Српски језик

 

16

ДА

105

 

-

25.Душица Средојевић

Професор

Српског ј.

Српски језик

 

-

НЕ

42

-

26. Хелена

Несторовић

Професор

Српског ј.

Српски језик

ИО Комаран

7

НЕ

93,5

-

27.Дениса

Кучевић

Професор

Енглеск.ј.

Енглески језик

18

ДА

100

-

28.Наташа

Богдановић

Професор

Енглеског ј.

Енглески језик

20

ДА

100

-           

29.Злата

Подбићанин

Професор

Енглеског ј.

Енглески језик

у издвојеним одељењима

 

8

 

НЕ

 

94

10- ОШ  Сељашница

30.Санел

Дураковић

Професор

Енглеског ј.

Енглески језик

4

НЕ

70

-

31.Миланко

Картал

Професор

Руског ј.

Руски језик

Помоћник директора

37

ДА

100

-

32.Денис

Аломеровић

Дипломирани биолог

Руски језик

4

НЕ

60

-

33.Никола Јездовић

Дип.вајар пр.

вајарства

Ликвна култура

 

 

НЕ

65

25-ОШ  Сељашница

34.Дино Дураковић

Професор ликовне култ.

Ликвна култура

 

1

НЕ

25

-

35.Маида

Суџук

Музички педагог

Музичка култура

3

НЕ

45

30-ОШ В.Жупа

25-ОШ“Валтер“

36.Јелена

Стаменковић

Дипл.муз. педагог

Музичка култура

 

-

НЕ

45

25-ОШ Ивање

10-Сељашница

10-Тех. Школа

10- Бостани

37.Наџија

Хаџагић

Професор

Историје

Историја

 

16

ДА

25

75 -ОШ“Валтер“

38.Адмир Аломеровић

Професор

Историје

Историја

Свакодневни живот у прошлости

13

ДА

    100

 -

 

 

39.Селва

Шемовић

Професор

Географије

Географија

 

19

ДА

    100

-

40.Ратко Ракоњац

Професор

Географије

Географија

ИО Комаран

2

НЕ

      35

 

41.Џенита Ламежевић-Срна

Професор

Физике

Физика

3

НЕ

60

40-ОШ

В. Жупа

42.Фарук Ровчанин

Инжињер металургије

 

Физика

Техничко и информатичко обр

Техника и технологија

2

НЕ

      80

-

43.Мерсудин

Хусовић

Апсолвент

прир.матем.

факултета

Математика

 

4

НЕ

110

-

44.Златан Куртовић

Наставник математике

Математика

-

НЕ

     110

-

45.Демир

Ћатовић

Струковни

инж.менаџм.

 

Математика; Информатика и рачунарство

ИО Комаран

7

НЕ

98

-

46.Санела

Ханић

Дипломирани

биолог

Биологија

 

14

ДА

100

-

47.Бјелак

Елвир

Дипломирани

биолог

Биологија- ИО Комаран

Руски језик

12

ДА

84

-

48.Татјана Вукашиновић

Дипломирани

Хемичар

Хемија

 

28

ДА

70

30- Економско тргодинска школа

49.Денис

Спахић

Професор

Техничког и инфор.образ.

Техника и технологија

Техничко и информатичко образовање

17

ДА

100

-

50.Аднан Мушкић

Професор

Физичког в.

Физичко и здравствено васпитање,Физичко васпитање

Изабрани спорт

18

ДА

100

-

51.Енис Кријешторац

Професор

Физичког  в.

 

 Физичко и здравствено васпитање,Физичко васпитање

Изабрани спорт

14

ДА

100

-

52.Драгана Васојевић

Диплом. инг. менаџмента

Информатика и рачунарство

8

НЕ

50

50-ОШ Бостани

53.Козица Сауд

Дипломирани исламски педагог

Верска настава-исламска

 

4

НЕ

35

 

54.Дамјан Јанковић

Средња

Верска настава-православна

11

НЕ

10

15- ОШ Ивање                                                                                          

55.Шеховић Армин

Дипломирани исламски педагог

Верска настава-исламска

 

1

НЕ

60

 

56.Ђухић Џемал

Средња

Верска настава - исламска

1

НЕ

15

 

56.Лејла

 Гојак

 

Професор енглеског језика

Породиљско боловање

8

НЕ

70

Породиљско боловање

57.Алендаревић

Минела

Професор

разредне

наставе

Породиљско боловање

9

ДА

100

Породиљско боловање

 

 

 

 

 

4.2 ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године

 радног

 стажа

Лице-

нца

%

ангажов.

у школи

% ангажов.  у другој школи

1.Шефкет Шеховић

Проф.физичког

васпитања

Директор

38

ДА

100

 

-

2.Миланко

Картал

Професор

Руског језикс

Помоћник

директора

36

ДА

50

 

3.Џенита

Меховић

Дипломирани

педагог

Стручни

сарадник

12

ДА

100

-

4.Самра Хаџибулић

Мастер психолог

Стручни сарадник

-

НЕ

100

-

5.Милоје

Пековић

Професор

разредне наставе

Библиотекар

27

ДА

100

-

6.Амира Аломеровић

Дипломирани

правник

Секретар

16

ДА

100

-

7.Светлана Новосел

Економиста

Књиговођа

18

ДА

100

-

8.Рукија Ровчанин

Правник

Админ-финансијски

 радник

25

ДА

100

-

9.Џенан Етемовић

Бравар

Домар-ложач

10

-

100

-

10.Ћемал

Сакић

Аутомеханичар

Ложач-домар

16

ДА

100

-

11.Сенад

Аломеровић

Металостругар

Ложач-домар

18

ДА

100

-

12.Бојан Зиндовић

Шумар

Ложач-домар

14

ДА

100

-

13.Анес Прељевић

Техичар

Помоћни радник

4

 

80

-

14.Млађо Лазовић

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

22

 

100

-

15.Рахмо

 Ханић

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

14

 

100

-

16.Мерсудин Трепаловац

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

17

 

100

-

17.Ратко Вранић

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

16

 

100

-

18.Фатима Прељевић

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

14

 

100

-

19.Смаил

Бјелак

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

34

 

100

-

20.Мустафа Бјелак

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

13

 

100

-

21.Рамиз Даутовић

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

11

 

100

-

22.Иво

Баковић

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

12

 

50

-

23.Негован Рмандић

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

12

 

50

-

24.Бошко Вранић

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

27

 

80

-

25.Ахметовић Мевлуда

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

24

 

50

-

26.Микаило Бојовић

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

17

 

50

-

27.Вукадин Ровчанин

Осмогодишња

 школа

Помоћни радник

19

 

50

-

 

5.ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

      5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

 

5.1.1 Матична школа

Разред

Број одељења

Број ученика

I

2

55

II

3

61

III

3

62

IV

2

47

V

3

63

VI

2

48

VII

3

61

VIII

2

52

УКУПНО:

20

449

Припремни предшколски програм у матичној школи није организован, јер се исти остварује  у Дечијем вртићу у Бродареву.

 

 5.1.2 Издвојена одељења

 

Разред

Издвојено одељење

Број 

ученика

Број деце у припремном

предшколском програму

 

Гостун

 

 

I

 

1

 

II

 

1

 

УКУПНО:

Гостун

2

 

Комбинација  I   и  II разреда

 

Разред

Издвојено одељење

Број 

ученика

Број деце у припремном

предшколском програму

 

Завинограђе

 

1

I

 

5

 

II

 

2

 

III

 

3

 

IV

 

6

 

УКУПНО:

Завинограђе

16

1

Комбинација  I   и III  и  IIIV  разреда

 

Разред

Издвојено одељење

Број 

ученика

Број деце у припремном

предшколском програму

 

Заступ

 

2

I

 

1

 

II

 

2

 

IV

 

1

 

УКУПНО:

Заступ

4

2

Комбинација    I, IIиIVразреда.

Разред

Издвојено одељење

Број 

ученика

Број деце у припремном

предшколском програму

 

Ивезићи

 

1

II

 

1

 

III

 

2

 

УКУПНО:

Ивезићи

3

1

Комбинација     II и III разреда.

Разред

Издвојено одељење

Број 

ученика

Број деце у припремном

предшколском програму

 

Комаран

 

-

I

 

7

 

II

 

3

 

III

 

2

 

IV

 

4

 

V

 

3

 

VI

 

4

 

VII

 

3

 

VIII

 

3

 

УКУПНО:

Комаран

29

-

Комбинација IIII и IIIV  разреда  и одељења V,VI,VII и VIII р.

Разред

Издвојено одељење

Број 

ученика

Број деце у припремном

предшколском програму

 

Матаруге

 

1

I

 

2

 

III

 

1

 

IV

 

3

 

УКУПНО:

Матаруге

6

1

          Комбинација    I,III и IVразреда.

Разред

Издвојено одељење

Број 

ученика

Број деце у припремном

предшколском програму

 

Поток

 

3

I

 

4

 

III

 

5

 

IV 

 

6

 

УКУПНО:

Поток

15

3

Комбинација IIII и   IV  разреда 

Разред

Издвојено одељење

Број 

ученика

Број деце у припремном

предшколском програму

 

Слатина

 

1

             IV

 

1

 

УКУПНО:

Слатина

 

1

          Непољена школа  IV разреда

Укупно ученика у издвојеним одељењима 76  .

Укупно ученика у матичној школи449.

 Укупно ученика у школи  525   од чега у разредној настави 288  , а у предметној 237.

Укупно одељења у школи 35, од чега у разредној настави  21, а у предметној  14 одељења.

 

5.1.3. Припремни предшколски програм у организацији школе

У организацији школе, припремни предшколски програм, у одељењима првог циклуса, похађа 9 полазника, у 6 издвојених одељења ( Поток,Матаруге,Заступ ,Завинограђе,Ивезићи, и Слатина  ).

Број група

Број деце

                          6

9

УКУПНО:        6

9

 

5.1.4. Одељења ученика са сметњама у развоју

     У школи нема одељења ученика са сметњама у развоју. У одељењу   IV/1 матичне школе  један ученик похађа наставу  по ИОП-у 1,  а у  VI/2  такође  један ученик  по ИОП-у 1. За ове ученике због телесних нердостатака ангажовани су персонални асистенти који ће пратити ученике од куће до школе као и њихов боравак у школи.

5.1.5.Продужени боравак

        У школи није организован продужен боравак  ученика у школи.

5.1.6.      КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА (бројно стање ученика 10 година уназад)

 

Школска година

Укупан број ученика у школи (матична школа и  ИО)

2008/2009.

550

2009/2010.

541

2010/2011

527

2011/2012

527

2012/2013

514

2013/2014

498

2014/2015

505

2015/2016

520

2016/2017

527

2017/2018

525

 

5.1.7.      Путовање ученика до школе

Број ученика који путују аутобуским превозом

Број ученика пешака који пешаче у једном правцу

4 – 5  км

6  - 10  км

Преко 10  км

51

42

6

3

 

5.2.      РИТАМ РАДА

o   Распоред звоњења у матичној школи

Школа

Часови

Почетак

Завршетак (сати)

Одмор (минути)

Матична  школа

Комаран,Завинограђе, Поток,Заступ,Ивезићи, Слатина,Гостун, Матаруге

 

I

        8,00

8,45

5

II

8,50

9,35

20

III

9,55

10,40

5

IV

10,45

11,30

5

V

11,35

12,20

5

VI

12,25

13,10

5

VII

13,15

14,00

-

 

o   Распоред смена

Школа ће васпитно – образовни рад организовати у једној смени.

o   Дан школе

-          Четвртак,  12.10.2017.године, – радни дан.

 

5.3.ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

 

Р. број

Име и презиме

Реализује наставу – наставни предмети

Одељ. у којима

реализују  наставу

Нед.

број

час.

Одељ.

стар.

1.

Зоран

Вујисић

Сви предмети по програму за I р., осим Енглеског j. и Версke  наставе

I1

18

I1

2.

Азра

Хењаш

Сви предмети по програму за I

р, осим Енглеског ј. и Верске н.

I2

 

18

I2

3.

Суад

Ханић

Сви предмети по програмуза IIр., осим Енглеског ј. и Верске наставе

II1

20

II1

4.

Џемила Ровчанин

Сви предмети по програму  за IIр, осим Енглеског ј. и Верске н.

II2

20

II2

5.

Бојан

Дучић

Сви предмети по програму за  II р., осим Енглеског ј. Верске н.

II3

20

II3

6.

Мустафа

Јејна

Сви предмети по програму за IIIр., осим Енглеског ј. и Верске наставе

III1

20

III1

7.

Дениса

Деленџић

Сви предмети по програму за IIIр., осим Енглеског ј. и Верске наставе

III2

20

III2

8.

Амел Курбеговић

Сви предмети по програмуза IIIр., осим Енглеског ј. и Верске наставе

III3

20

III3

9.

Драгић

Глушчевић

Сви предмети по програму заIV р., осим Енглеског j. и Версke  наставе

IV1

20

IV1

10.

Сенада

Мујезиновић

Сви предмети по програму заIV р., осим Енглеског j. и Версke  наставе

IV2

20

IV2

11.

Сабрина Аломеровић

Сви предмети по програму зa I и II р., осим Енглеског ј. Верске н.

ИО Гостун

20

I,

II

12.

Мирсада Мемовић

Сви предмети по програму за II и IV разреда, осим Енглеског језика

ИО Завинограђе

20

II,

IV

13.

Елдина

Шеховић

Сви предмети по програму за  I и III р. осим Енглеског ј. Верске н.

ИО Завинограђе

20

I,

III

14.

Ајла

Адиловић

Сви предмети по програму за I, II и IV разред, осим Енглеског језика

ИО Заступ

20

I,II

IV

15.

Ениса

Кијаметовић

Сви предмети по програму за  II и

III разред, осим Енглеског језика

ИО Ивезићи

20

II,

III

16.

Елдина

Демић

Сви предмети по програму за II и IV р., осим Енглеског језика

ИО Комаран

20

I,

III

17.

Алма Кривошић

Сви предмети по програму за II и IV р., осим Енглеског језика

ИО Комаран

20

II,

IV

18.

Алиса

Буквић

Сви предмети по програму за I,III и IV разред осим Енглеског ј

ИО Матаруге

20

I,

III,IV

19.

Анела  

Рондић

Сви предмети по програму за  I и III р. осим Енглеског ј. Верске н.

ИО Поток

20

I,

III

20.

Саида 

Кадић

Сви предмети по програму за II и IV разреда, осим Енглеског језика

ИО Поток

20

   IV

21.

Емина

Чокић

Сви предмети по програму за  IV разред, осим Енглеског језика

ИО Слатина

20

 

IV

22.

Азра

 Дуран

Настава на матерњем језику -двојезични модел

Босански језик, Српски језик

Матерњи ј. са елем. национал кул.

Група: III1;IV1,2,

Група:I-IV матична школа

10

-

23.

Маида

Планић

Српски језик

VI1,2;VII1,2,3

20

VII/1

24.

Самира Ћосовић

Српски језик

 

V1,2,3;VIII1

 

19

V/1

25.

Душица Средојевић

Српски језик 

Матерњи језик са елементима националне културе

VIII2

V,VI,VII,VIII

8

 

 

26.

Хелена

Несторовић

Српски језик

V,VI,VII,VIII

 ИО Комаран

17

VII/4

27.

Дениса Кучевић

Енглески језик

V1,2,3; VI/2

VII1,2,3;VIII1,2

18

VI/2

28.

Наташа Богдановић

 

Енглески језик

I1,2,II1,2,;III1,2,3;

IV1,2, VI/1

20

VI/1

29.

Злата

Подбићанин

 

Енглески језик

I-III;II-IV;V,VI,VII,VIIIИО Комаран,ИО Матаруге и Завинограђе

18

-

30.

Санел

Дураковић

 

Енглески језик

ИО Гостун, Заступ, Слатина, Поток,

Ивезићи и II/3- мат. школа

14

-

31.

Миланко Картал

Руски језик

VII/1,2 ;VIII/1,2

8

VIII/2

32.

Денис

Аломеровић

Руски језик

V1,2,3; VI/1,2; VII/3

12

-

33.

Никола

Јездовић

Ликовна култура

V1,2,3;VI1,2;VII1,2,3; VIII1,2

13

-

34.

Дино

Дураковић

Ликовна култура

V,VI,VII,VIII

ИО Комаран

5

 

-

35.

Маида

Суџук

Музичка култура

V1,2,3; VII/1,2,3

9

-

36.

Јелена

Стаменковић

Музичка култура

 

VI/1,2;VIII/1,2;

V,VI,VII,VIII- ИО Комаран

9

 

-

37.

Наџија Хаџагић

Историја

 

V/1; VI/1,2

5

-

38.

Адмир Аломеровић

Историја; Свакодневни живот у прошлости

V2,3;VII1,2,3;VIII/1,2;V/1,2,3

V,VI,VII,VIII- ИО Комаран

20

VIII/3

39.

Селва

Шемовић

Географија

Грађанско васпитање

V1,2,3;VI1,2;VII1,2,3;VIII/1,2

V/1,2,3VI/1,2;VII/1,2,3VIII/1,2

20

  

VII/2

40.

Ратко

Ракоњац

Географија

V,VI,VII,VIII

ИО Комаран

7

-

41.

Џенита Срна

Ламежевић

 

Физика

VI/1;VII/1,2,3;VIII/1,2

12

-

42.

Фарук

Ровчанин

Физика

Техника и технологија

Техничко и информатичко обр.

VI/2,3;VII/4;,VIII/3;

IO Kомар.

V/4; VI/3;VII/4;,VIII/3;

IO Kомаран

16

-

43.

Мерсудин

Хусовић

 

Математика

V/1,2,3;VI/1; VII/3

20

VII/3

44.

Златан

Куртовић

Математика

VI/2;VII1,2; VIII/1,2

20

 

45.

Демир

Ћатовић

Математика

Информатика и рачунарство

V/4,VI/3,VII/4,VIII/3

-ИО Комаран

V/4,VI/3,VII/4,VIII/3-ИО Ком

17

 

VI/3

46.

Санела

Ханић

Биологија

 

V1,23;VI/1,2;VII1,2,3;

VIII/1,2

20

VIII/1

47.

Елвир

Бјелак

Биологија

Руски језик

V/4,VI/3,VII/4,VIII/3

 -ИО Комаран

V4,VI3,VII4,VIII3 -ИО Ком.

16

V/4

48.

Татјана Вукашиновић

Хемија

 

VII1,2,3;VIII1,2

VII4,VIII3 –ИО Комаран

14

-

49.

Денис

Спахић

Техника и технологија

Техничко и информатичко

 образовање

V1,2,3;VI1,2;VII1,2,3;

VIII1,2

20

    

 -       

 

50.

Аднан

Мушкић

Физичко и здравствено васпитање

Физичко васпитање

Изабрани спорт

Обавезне спортске активности

V/1,2;VI/1,2;VII/1,2,3;

 

20

 

V/2

51.

Енис Кријешторац

Физичко и здравствено васпитање

Физичко васпитање

Изабрани спорт

Обавезне спортске активности

V/3;VIII/1,2;Mат.школа

V/4,VI/3,VII/4,VIII/3

-ИО Комаран

V-VI; VI-VIII-ИО Комаран

 

  20

 

V/3

52.

Драгана

Васојевић

Информатика и рачунарство

V1,2,3; VI1,2,; VII,1,2,3;

VIII1,2

10

-

53.

Сауд

Козица

Верска настава

Исламска

I/1,2,;III/1,2,3;IV/1,2

7

-

54.

Дамјан Јанковић

Верска настава

Православна

I,II,III,IV;

V;VI;VII;VIII

2

-

55.

Армин    Шеховић

Верска настава

Исламска

II/1,2,3;V/12;V/3;VI/1,2VII/1,2,3;

VIII/1,2

12

-

56

Џемал 

  Ђухић

Верска настава

Исламска

I – IV – ИО Завинограђе

I-IV; V – VIII – ИО Комаран

3

-

57.

Гојак

Лејла

Породиљско боловање

 

 

 

58.

Алендаревић

Минела

Породиљско боловање

 

 

 

 

 

 

 

5.4.      СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА  У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

Подаци су садржани у  датим табелама.

 

 

5.4.1. Структура  40-то часовне недеље наставника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.      ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

 

Образовно-васпитни рад уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Школске управе Ужице, и локалне самоуправе почеће 4.09.2017.године, и  оствариваће се у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње 4. септембра 2017.године, а завршава се у среду, 31. јануара  2018.године.

        Друго полугодиште почиње у  понедељак, 12. фебруара 2018.године,  а завршава се  у четвртак, 31. маја  2018одине, за ученике VIII разреда,односно у четвртак, 14.јуна 2018.године,  за ученикеод I до VII разреда.

           

Радни ненаставни дани

- Субота, 7.10.2017.године, Јесењи крос

- Субота,  27.01.2018.гoдине – Дан Светог Саве

- Субота, 2.06.2018.године, – Једнодневна екскурзија за ученике од VVII разреда

- Субота,   9.06.2018.године – Једнодневна екскурзија  за ученике од Iдо IV разреда

- Субота,недеља, понедељак, 19, 20,21. мај .2018.године – Тродневна екскурзија  за ученике VIII разреда

-Четвртак, 28.06.2018.г. – Саопштавање успеха и подела  ђачких књижица  и сведочанстава  ученицима од    I до VII разреда

 

Класификациони периоди:

ПРВИ: Траје десет наставних недеља и завршава се  8. 11. 2017. год.

ДРУГИ: Траје десет наставних недеља  и завршава се 29. 01. 2018.год.

ТРЕЋИ: Траје осам наставних недеља  и завршава се  30.03. 2018.год.

ЧЕТВРТИ: Траје  осам наставних недеља  и завршава се  31.  маја  за ученике VIII разреда и 14. јуна 2018.године, за ученике од  I доVII разреда .

 

Родитељски састанци

- Петак, 8. септембар 2017.године

- Уторак, 14. новембар 2017.године

- Среда, 31.јануар 2018.године

- Уторак, 11.април 2018. године

- Петак, 8. јун 2018.године - за VIII разреде

- Четвртак, 28. јун  2018. године, од I-VII разреда

 

 

Време реализације екскурзије по разредима:

Разред

Датум/време

Први

9.06.2018.

Други

9.06.2018.

Трећи

9.06.2018.

Четврти

 9.06.2018.

Пети

 2.06.2018.

Шести

 2.06.2018.

Седми

 2.06.2018.

Осми

19.,20.и 21.05.2018.

 
Време организовања припремне наставе

- Од 1.06.2018.године,  до 7.06. 2018. године, за ученике VIII разреда који имају једну или две недовољне оцене на крају II полугодишта.

- Од 1. 06.2018.године,  до 15.06. 2018.године, за ученике VIII разреда који полажу завршни испит.

- Од 17. до 23. 08. 2018.године, за ученике од IV до VII разреда који на крају II полугодишта имају једну или две недовољне оцене.

 

Полагање поправних  испита

 

-          7. и 8. јуна 2018.године, за ученике VIII разреда

-          23. и 24. августа 2018.године, за ученике  од IV - VII разреда

 

 

Такмичење ученика

Према  календару   Министарства просвете, науке и технолошког развоја  и одговарајућих друштава.

 

 

Значајне културне активности и  акције које школа реализује

-          07.10.2017.- Јесењи крос

-          12.10.2017.године – Дан школе

-          8.11.2017.године  Дан просветних радника

-          29.12.2017.године – Културно-забавни програм у поводу Нове године

-          27.01.2018.године – Дан Светог Саве

-          11.05.2018.године  – Песничка манифестација „На пола пута“ (сусрет ученика  са познатим песницима – књижевницима)

-          8.06.2018. године – Свечаност у поводу уручивања диплома и награда ученицима VIII разреда и награда ученицима  школе за резултате на такмичењима, конкурсима и смотрама.

-          28. 06.2018.године – Свечана подела ђачких књижица  и сведочанстава од I до  VII разреда.

 

Распусти за ученике

-          Јесењи распуст почиње у четвртак, 9.новембра 2017.године, а завршава се у петак, 10.новембра 2017.године

-          Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду 3. јануара 2018.године,  а завршава се у понедељак8. јануара 2018.године,  а други део почиње у четвртак1. фебруара 2018.године, а завршава се у петак, 9.фебруара 2018.године.

-          Пролећни распуст почиње у  понедељак, 2. априла 2018.године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.           

-          Летњи распуст за ученике од 1. до 7. разреда  почиње у петак, 15.. јуна 2018.године, а завршава се у петак, 31. августа 2018.године.       за ученике 8. Разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31.08. 2018.године.    

 

                                                                                   

5.6.      РАСПОРЕД  ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Доставља се уз Годишњи план рада школе, на одговарајућем обрасцу.

 

 

 

5.7. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

        Школа нема проширену делатност рада.

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ

ОРГАНА ШКОЛЕ

 

6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА

6.1.1. Програм Наставничког већа

 

Време реализације

 

Активности /теме

Начин

 реализ.

Носиоци

 Реализације

Септе-

мбар

-трећа

 недеља

1.Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана и Школског програма рада за школску 2016/17.годину

2. РазматрањеГодишњег план рада Школе  за школску 2017/18. годину

3.Разматрањe АнексаШколског програма за школску 2017/18.годину

4. Разматрање оперативног  ШРП за 2017/2018. годину

5. Разматрање  Акционог плана вредновања и самовредновања школе  у школској 2017/2018.г. за област „  ЕТОС“

6.Разматрање програма професионалне оријентације ученика за школску 2017/2018.годину

7.Информација о снабдевености ученика уџбеницима

8.Информација о организацији осигурања ученика и ђачке исхране

9.Избор комисије за организацију прославе Дана школе

10. Текућа питања и информације

Седница

 

Седница

 

Седница

 

Седница

 

Седница

 

Седница

 

Седница

 

Седница

Седница

Седница

Помоћник

директора

Директор

 

Педагог

 

Школски тим за

самовредновање

 

Помоћник директора

Педагог

 

Тим за проф.

oријентацију

 

Директор

Новембар

-трећа

недеља

1.Разматрање Информације о реализацији  Годишњег плана  и  Школског  програма  рада   на  крају                 I  класификационог   периода

2.Разматрање информације о оствареном успеху и дисциплини ученика на крају I класификационог периода

3.Стручно усавршавање-тема:“  Проблемска настава као вид активног учења “

4.Разматрање информације о реализацији  Програма прославе  Дана школе

5. Текућа питања и информације

Седница


 

Седница

 

Седница

Тематско

Излагање

Седница

Помоћник

директора

 

 

Педагог

 

Психолог

Директор

 

Директор

Фебруар

-трећа

недеља

 

 

 

 

 

 

 

1.Разматрање извештаја о реализацији  Годишњег плана и Школског програма рада школе у I полугодишту

2.Разматрање информације о оствареном успеху и дисциплини ученика у I полугодишту

 

3.Разматрање извештаја о реализацији Програма педагошко-инструктивног увида у I полугодишту

4.Разматрање информације о реализацији програма рада стручних већа и актива у I полугодишту

5.Усвајање Програма такмичења ученика у школској 2017/2018.г.

6.Разматрање информације о реализацији Програма обележавања Савиндана

7. Стручно усавршавање – тема: „  Ауторитет наставника“

8. Разматрање Извештаја о реализацији оперативног ШРП-а  и плана вредновања и самовредновања у првом полугодишту

9.Разматрање Извештаја о реализацији Програма стручног усавршавања наставника у пром полугодишту

 10.Текућа питања и информације

Седница

Седница

 

Седница

 

Седница

 

 

Седница

 

Седница

Седница

Тематско

Излагање

Седница

Помоћник

директора

Педагог

Директор

Директор

 

Стручна већа

 

Директор

 

Педагог

Помоћник директора

 

Педагог

 

Директор

 

Март-

прва

недеља

 

 

 

1. Утврђивање Програма извођења екскурзија за школску 2017/2018.годину.

2. Стручно усавршавање – тема: „  Тимски рад и његов значај у основној школи“ 

3. Избор чланова Наставничког већа за састав Школског одбора

4. Текућа питања и информације

 

Седница

 

Седница

Тематско

Излагање

Седница

 

Директор

 

Помоћники

директора

 

Директор

Април

-трећа недеља

1.Разматрање информације о реализацији  Школског програма  и Годишњег плана рада на крају III класификационог периода

2.Разматрање информације о оствареном успеху и дисциплини ученика на крају III класификационог периода

3.Разматрање информације о условима  и ценама за извођење екскурзије ученика

4. Програмски задаци  школе  у реализацији полагања завршног испита ученика VIII разреда

5.Стручно усавршавање-тема:“   Диференцирана и индивидуализована  настава – примена и одлике“ 

6.Текућа питања и информације

Седница

 

Седница

Седница

Седница

 

Тематско излагање

 

Седница

Седница

Помоћник директора

Педагог

Директор

Одељ.старешине

VIII разреда

Помоћник

директора

 

Директор

Директор

Мај

-четврта недеља

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Разматрање информације о резултатима ученика на такмичењима, конкурсима и смотрама у школској 2017/18.години

2.Доношење Одлуке о награђивању и похваљивању ученика у школској  2017/2018.години

3.Доношење Одлуке о додели Диопломе «Вук Караџић» и посебних диплома у школској 2017/2018.години

4.Доношење Одлуке о ученицима којима се додељују награде за резултате на такмичењима и конкурсима у школској 2017/2018.години

5.Доношење Одлуке о ученику генерације у школској 2017/2018. години

6.Доношење Одлуке о избору другог страног језика у V разреду и предлог листе изборних предмета у школској 2018/2019. години

7. Текућа питања и информације

Седница

 

Седница

 

Седница

 

Седница

 

 

Седница

 

Седница

 

Седница

Педагог

 

Директор

 

Помоћник директора

Помоћник директора

Педагог

Одељ.старешине

Комисија школе

Директор

 

Директор

Јун

-четврта недеља

1.Разматрање извештаја о реализацији Школског програма и Годишњег плана рада на крају II полугодишта

2.Разматрање информације о оствареном успеху и дисциплини ученика на крају II полугодишта

3.Разматрање извештаја о реализацији Програма екскурзије за школску 2017/2018.г.

4.Разматрање извештаја о реализацији Програма стручних већа и актива у школској 2017/2018.г.

5.Разматрање информације о постигнутим резултатима ученика VIII разреда на завршном испиту основног образовања и васпитања

6.Предлог Планско – програмских садржаја за Годишњи план рада школе за школску 2018/2019 . г. (број одељења, ученика, распоред рада наставника у одељењима,  предлог одељењских старешина)

7. Текућа питања и информације

Седница

 

Седница

 

Седница

 

Седница

 

Седница

 

 

Седница

 

Седница

 

Помоћник директора

 

Педагог

 

Помоћник директор

 

Директор

 

Помоћник директора

 

Директор

 

Август

-трећа недеља

1.Разматрање извештаја о реализацији Програма  педагошко-инструктивног увида  у школској 2017/18.г.

2. Организација припремне наставе, поправних испита у августовском року

3. Разматрање информације о припремним активностима за почетак рада у школској 2018/2019.години

4.Предлог Планско-програмских садржаја за Годишњи планрада школе у школској 2018/2019.г. (руковођење секцијама,стручним већима, ученичким организацијама,школским тимовима)

5.Текућа питања и информације

Седница

 

Седница

 

Седница

 

Седница

 

 

Седница

 

Седница

Директор

 

Директор

 

Помоћник директора

Директор

 

 

Педагог

 

Директор

Август

-пета

недеља

1. Разматрање извештаја о реализацији Програма рада Наставничког већа у школској 2017/2018.години

2. Разматрање извештаја о појединачном извршењу радних обавеза у школској 2017/2018.години

3.Разматрање извештаја о реализацији стручног усавршавања наставника у школској 2017/2018.години

4. Разматрање извештаја о реалиазцији оперативног ШРП у школској 2017/2018.години

5. Разматрање извештаја о реализацији Програма  вредновања и  самовредновања  у школској 2017/2018.години

6. Текућа питања и информације

Седница

 

Седница

 

Седница

Седница

 

Седница

 

Седница

Директор

 

Директор

 

Помоћник директора

Директор

Педагог

 

Директор

Редовне програмске активности већа:

      1.   Разматрање и усвајање записника са седница већа

  1. Информација о реализацији закључака, одлука и мера Већа
  2. Избор наставника у радна тела и комисије
  3. Упутства, информације, предлози и захтеви  из уже-стручне области рада
  4. Информације о кадровским, организационим и другим променама у школи
  5. Предлози стручних већа и органа
  6. Текуће информације и обавештења

Начин праћења реализације

а. Учешће у раду

б. Евиденција

ц. Информисање

д. Подношење извештаја о реализацији програма

е. Разматрање записника са седница

     Носиоци праћења

- Директор

- Помоћник директора

-  Педагог

-Психолог

6.1.2.ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКИХ  ВЕЋА

ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА  I РАЗРЕД за школску 2017/2018

 

Председник  Већа: Зоран Вујисић

Време реализације

Активности (теме)

Начин реализације

Носиоци реализације

Новембар

II недеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају  Iкласификационог периода

2.Анализа успеха и дисциплине на крају Iкласификационог периода

3.Информација о активностима стручних актива

4.Извештај о активностима Дечијег савеза

5.Запажања о адаптацији ученика првог разреда школским обавезама

6.Рад секција  иученичкихорганизација

7.Текућа питања

Седница већа

 

Анализа

 

Информисање

Информисање

 

Информисање

Председниквећа

Одељенске старешине

Директор

Педагог

Психолог

Чланови већа

 

Јануар

IVнедеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају Iполугодишта

2.Разматрање успеха и  дисциплине на крају  Iполугодишта и закључивање оцена

3.Предности и потешкоће описног оцењивања ученика првог разреда и запажања о новом дневнику који се користи у првом разреду

4. План одржавања родитељских састанака

5.Остваривање допунске наставе у I разреду

6. Ангажовање наставника за време зимског распуста – присуство семинарима

7. Текуће информације

Седница већа

 

Информисање

 

Предлог

Информисање

 

Предлог семинара

Председниквећа; чланови

Одељенске старешине

 

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

Април

II недeља

1.Реализација наставног плана и програма на крају IIIкласификационог периода

2.Анализа успеха и дисциплине на крају IIIкласификационог периода

3.Услови и цене за извођење екскурзија ученика

4.Ставови и мишљења већа о учешћу и резултатима на такмичењима и конкурсима

5.Предлог распореда одржавања родитељских састанака

6.Текућа питања

Седница већа

 

Анализа

 

Информисање

 

Информисање

Предлог

 

Председниквећа

Одељенске старешине

Чланови већа

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

 

Јун

III недеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају IIполугодишта

2.Анализа оствареног успеха на крају IIполугодишта и закључивање оцена

3.Предлог распореда одржавања родитељских састанака

4.Предлог ученика за награђивање, похваљивање и доделу диплома

5. Извештај о реализацији екскурзије ученика првог разреда

6. Текуће информације

Седница већа

Анализа

 

Информисање

 

Информисање

Предлог

 

Предлог

Председниквећа

Одељенске старешине

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

 

Начинпраћењареализације:Увидуреализацијупрограма, организацијаактивности, учешћеураду, евиденција, записници

Носиоципраћења:Председниквећа, директор, помоћникдиректора, педагог и психологшколе

ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА  II  РАЗРЕД за школску 2017/2018

Председник  Већа: Суад Ханић

Време реализације

Активности (теме)

Начин реализације

Носиоци реализације

Новембар

II недеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају  I класификационог периода

2.Анализа успеха и дисциплине на крају Iкласификационог периода

3.Информација о активностима стручних актива

4.Рад секција  и ученичких организација

5.Текућа питања

Седница већа

 

 

Анализа

 

Информисање

Информисање

Информисање

Председник већа

Одељенске старешине

Директор

Педагог

Психолог

Чланови већа

 

Јануар

IVнедеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају Iполугодишта

2.Разматрање успеха и дисциплине на крају  Iполугодишта и закључивање оцена

3.План одржавања родитељских састанака

4.Остваривање допунске наставе у II разреду

5. Ангажовање наставника за време зимског распуста – присуство семинарима

6. Текуће информације

Седница већа

 

Информисање

 

Предлог

 

Информисање

Предлог семинара

Председник  већа; чланови

Одељенске старешине

 

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

Април

II недeља

1.Реализација наставног плана и програма на крају III класификационог периода

2.Анализа успеха и дисциплине на крају IIIкласификационог периода

3.Услови и цене за извођење екскурзија ученика

4.Ставови и мишљења већа о учешћу и резултатима на такмичењима и конкурсима

5.Предлог распореда одржавања родитељских састанака

6.Текућа питања

Седница већа

 

Анализа

 

Информисање

 

Информисање

Предлог

 

Председниквећа

Одељенске старешине

Чланови већа

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

 

Јун

III недеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају IIполугодишта

2.Анализа оствареног успеха на крају IIполугодишта и закључивање оцена

3.Предлог распореда одржавања родитељских састанака

4.Предлог ученика за награђивање, похваљивање и доделу диплома

5. Текуће информације

Седница већа

Анализа

 

Информисање

 

Информисање

Предлог

 

Предлог

Председник већа

Одељенске старешине

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

 

 

Начин праћења реализације

Увид у реализацију програма, организација активности, учешће у раду, евиденција, записници

Носиоци праћења:Председниквећа, директор, помоћникдиректора, педагог и психологшколе

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА  III РАЗРЕД за школску 2017/2018  

Председник: Мустафа Јејна

Време реализације

Активности (теме)

Начин реализације

Носиоци реализације

Новембар

II недеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају  Iкласификационог периода

2.Анализа успеха и дисциплине на крају Iкласификационог периода

3.Информација о активностима стручних актива

4.Рад секција  и ученичких организација

5.Текућа питања

Седница већа

 

 

Анализа

 

Информисање

Информисање

Информисање

Председниквећа

Одељенске старешине

Директор

Педагог

Психолог

Чланови већа

 

Јануар

IVнедеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају Iполугодишта

2.Разматрање успеха и владању Iполугодишту и закључивање оцена

3.План одржавања родитељских састанака

4.Остваривање допунске наставе и припрема ученика у III разреду

5. Ангажовање наставника за време зимског распуста – присуство семинарима

6. Текуће информације

Седница већа

 

Информисање

 

Предлог

 

 

Информисање

Предлог семинара

Председниквећа; чланови

Одељенске старешине

 

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

Април

II недeља

1.Реализација наставног плана и програма на крају IIIкласификационог периода

2.Анализа успеха и дисциплине на крају IIIкласификационог периода

3.Услови и цене за извођење екскурзија ученика

4.Ставови и мишљења већа о учешћу и резултатима на такмичењима и конкурсима

5.Предлог распореда одржавања родитељских састанака

6.Текућа питања

Седница већа

 

Анализа

 

Информисање

 

Информисање

Предлог

 

Председниквећа

Одељенске старешине

Чланови већа

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

 

Јун

III недеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају IIполугодишта

2.Анализа оствареног успеха на крају IIполугодишта и закључивање оцена

3.Предлог распореда одржавања родитељских састанака

4.Предлог ученика за награђивање, похваљивање и доделу диплома

5. Текуће информације

Седница већа

Анализа

 

Информисање

 

Информисање

Предлог

 

Предлог

Председниквећа

Одељенске старешине

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

 

 

Начинпраћењареализације

Увидуреализацијупрограма, организацијаактивности, учешћеураду, евиденција, записници

Носиоципраћења:Председниквећа, директор, помоћникдиректора, педагог и психологшколе

 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА  IV  РАЗРЕД за школску 2017/2018

Председник  Већа: Драгић Глушчевић

Времереализације

Активности (теме)

Начинреализације

Носиоциреализације

Новембар

II недеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају  I класификационог периода

2.Анализа успеха и дисциплине на крају Iкласификационог периода

3.Информација о активностима стручних актива

4.Рад секција  иученичкихорганизација

5.Текућа питања

Седница већа

 

 

Анализа

 

Информисање

Информисање

Информисање

Председници већа

Одељенске старешине

Директор

Педагог

Психолог

Чланови већа

Јануар

IVнедеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају Iполугодишта

2.Разматрање успеха и дисциплине на крају  Iполугодишта и закључивање оцена

3.План одржавања родитељских састанака

4.Остваривање допунске наставе и припрема  ученика у IV разреду

5. Ангажовање наставника за време зимског распуста – присуство семинарима

6. Текуће информације

Седница већа

 

Информисање

 

Предлог

 

Информисање

 

Предлог семинара

Председници већа; чланови

Одељенске старешине

 

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

 

Април

II недeља

1.Реализација наставног плана и програма на крају IIIкласификационог периода

2.Анализа успеха и дисциплине на крају IIIкласификационог периода

3.Услови и цене за извођење екскурзија ученика

4.Ставови и мишљења већа о учешћу и резултатима на такмичењима и конкурсима

5.Предлог распореда одржавања родитељских састанака

6.Текућа питања

Седница већа

 

Анализа

 

Информисање

 

Информисање

Предлог

 

Председници већа

Одељенске старешине

Чланови већа

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

Јун

III недеља

1.Реализација наставног плана и програма на крају IIполугодишта

2.Анализа оствареног успеха на крају IIполугодишта и закључивање оцена

3.Предлог распореда одржавања родитељских састанака

4.Предлог ученика за награђивање, похваљивање и доделу диплома

5. Текуће информације

Седница већа

Анализа

 

Информисање

 

Информисање

Предлог

 

Предлог

 

Председницивећа

Одељенске старешине

Директор

Помоћник директора

Педагог

Психолог

 

 

 

Начинпраћењареализације

Увид у реализацију програма, организација активности, учешће у раду, евиденција, записници

Носиоци праћења:Председниквећа, директор, помоћникдиректора, педагог и психологшколе.

 

ПРОГРАМОДЕЉЕНСКОГВЕЋА V РАЗРЕДА за школску 2017/2018

Председник Већа:Самира Ћосовић

Времереализације

Активности (теме)

Начинреализације

Носиоциреализације

Новембар

II недеља

1.Реализацијанаставногпланаипрограманакрају Iкласификационогпериода

2.АнализауспехаидисциплиненакрајуIкласификационогпериода

3.Анализа здравственог и социјалног стања

4.Радсекцијаученика

5.Текућа питања

Седницавећа

Информисање

 

Анализа

 

Информисање

Информисање

Информисање

 

Председниквећа

Одељенскестарешине

Директор

Педагог

Психолог

Члановивећа

Предметнинаставници

Јануар

IVнедеља

1.РеализацијанаставногпланаипрограманакрајуIполугодишта

2.Разматрањеуспехаивладања на крају Iполугодиштаизакључивањеоцена

3.Планодржавањародитељскихсастанака

4.Остваривањедопунскеидодатненаставе

5.Текуће информације

Седницавећа

 

Информисање

 

Анализа

Информисање

 

Председниквећа; чланови

Одељенскестарешине

Предметнинаст.

 

 

Април

II недeља

1.РеализацијанаставногпланаипрограманакрајуIIIкласификационогпериода

2.АнализауспехаидисциплиненакрајуIIIкласификационогпериода

3.Условииценезаизвођењеекскурзијаученика

4.Ставови и мишљења већа о учешћу и резултатима на такмичењима

5.Додатнемерезаунапређењеуспехаученикау V разреду

6.Текућапитања

Седницавећа

Информисање

 

Анализа

 

Информисање

 

Информисање

 

Председник

већа

Одељенскестарешине

Члановивећа

Директор

Помоћникдиректора

Педагог

Психолог

 

Јун

III недеља

1.Реализацијанаставногпланаипрограманакрајугодине

2.Анализаоуспеха и дисциплине  накрајуIIполугодишта

3.Одржавањеродитељскихсастанака

4.Предлограспоредараданаставникауодељењима V разреда

5.Предлогучениказанаграђивање, похваљивањеидоделудиплома

6. Избор председника одељењског већа за наредну школску годину

7.Текуће информације

Седницавећа

Информисање

 

Анализа

 

Предлог

 

Предлог

Предлог

Анализа

Председниквећа

Одељенскестарешине

Предметнинаставници

Директор

Помоћникдиректора

Педагог

Психолог

 

Август

IV недеља

1.Организација  припремне наставе за ученике који су упућени на поправни испит.

2.Анализа оствареног успеха на поправном испиту и утврђивање успеха.

3. Уједначавање одељења, подела поноваца и новоуписаних ученика

4. Текућа питања

Информисање

 

 

Анализа

Предметнинаставници

Предметнинаставници

 

 

Начинпраћењареализације

Увидуреализацијупрограма, организацијаактивности, учешћеураду, евиденција, записници

 

Носиоципраћења:Председниквећа, директор, помоћникдиректора, педагог и психологшколе

 

ПРОГРАМОДЕЉЕНСКОГВЕЋА VI РАЗРЕДА за школску 2017/2018

Председник  Већа:  Наташа Богдановић

Времереализације

Активности (теме)

Начинреализације

Носиоциреализације

Новембар

II недеља

1.РеализацијанаставногпланаипрограманакрајуIкласификационогпериода

2.АнализауспехаидисциплиненакрајуIкласификационогпериода

3.Информацијаоактивностимастручнихвећа

4.Остваривањедопунскенаставе

5.Текућеинформације

Седницавећа

Информисање

 

Анализа

 

Информисање

Информисање

Информисање

Председниквећа

Одељенскестарешине

Директор

 

Педагог

Психолог

Члановивећа

Јануар

IVнедеља

1.РеализацијанаставногпланаипрограманакрајуIполугодишта

2.Разматрањеуспехаидисциплинена крају  Iполугодиштаизакључивањеоцена

3.Ангажовањенаставниказавремезимскограспустаприсуствосеминарима

4.Планодржавањародитељскихсастанака

5.Остваривањедодатнеи допунске наставеи припрема ученика за такмичење

6.Текућапитања

Седницавећа

Информисање

Анализа

 

Предлогсеминара

Информисање

Информисање

 

Председниквећа; чланови

Одељенскестарешине

Предметнинаставници

Директор

Помоћникдиректора

Педагог,психолог

Април

II недeља

1.РеализацијанаставногпланаипрограманакрајуIIIкласификационогпериода

2.АнализауспехаидисциплиненакрајуIIIкласификационогпериода

3.Остварењепрограмасекцијаученика

4.Ставови и мишљења већа о учешћу и резултатима на такмичењима и конкурсима