• Kontakt: +381(0) 33 777 102
  • e - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovnik o radu ŠO

          На осно­ву чл. 119 став 1. тач­ка 1) За­ко­на о осно­ва­ма си­сте­ма обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња ("Службени гла­сник РС" број 88/17), (у даљем тексту: Закон) и чла­на 80. став 1. тачка 1)Ста­ту­та шко­ле, Школ­ски од­бор Основ­не шко­ле „Светозар Марковић“ у Бродареву, на сед­ни­ци одржаној да­на 16.03. 2018. године,  до­нео је

ПО­СЛОВ­НИК
О РА­ДУ ШКОЛ­СКОГ ОД­БО­РА ОСНОВ­НЕ ШКО­ЛЕ

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ БРОДАРЕВО

1.      ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

По­слов­ни­ком о ра­ду Школ­ског од­бо­ра (у да­љем тек­сту: По­слов­ник) Основ­не

шко­ле „Светозар Марковић“ Бродарево (у да­љем тек­сту: Шко­ла) бли­же се уре­ђу­је: конституисање; организацију и рад, сазивање и  при­пре­ма­ње сед­ни­це, ток рада на сед­ни­ци и од­лу­чи­ва­ње, на­чин оства­ри­ва­ња пра­ва и ду­жно­сти чла­но­ва,  од­лу­чи­ва­ње без одр­жа­ва­ња сед­ни­це, одр­жа­ва­ње ре­да на сед­ни­ци, од­ла­га­ње и пре­кид сед­ни­це, јавност у раду, во­ђе­ње за­пи­сни­ка на седницама, де­ло­круг ра­да ко­ми­си­ја и дру­га пи­та­ња од зна­ча­ја за рад Школ­ског од­бо­ра.

Члан 2.

            У свом раду Школски одбор користи печет и штамбиљ Школе и употребљава га за употребу аката које доноси у оквиру своје надлежности и за позив за седницу. 

2. КОНСТИТУИСАЊЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 3.

Пр­ву сед­ни­цу Школ­ског од­бо­ра у но­вом са­зи­ву (у да­љем тек­сту: кон­сти­ту­тив­на сед­ни­ца) са­зи­ва и во­ди најстарији члан  Школског одбора и председава седнцом до избора председника.

Члан 4.

На првој кон­сти­ту­тив­ној сед­ни­ци се ве­ри­фи­ку­је ман­дат но­вих чла­но­ва Школ­ског од­бо­ра и вр­ши из­бор пред­сед­ни­ка и за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка Школ­ског од­бо­ра.

 За избор  председника и заменика, може бити предложено више кандидата.

Из­бор но­вог пред­сед­ни­ка и за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка  тајним гласањем бирају чланови Школског одбора, већином гласова од укупног броја чланова уколико Школски одбор ако не одлучи да се председник бира јавним гласањем.

За председника, oдносно заменика Школског одбора, изабран је члан Школског одбора, који је добио већину гласова од укупног броја чланова Школског одбора.

Ако су предложена два кандидата,  а ниједан није добио потребну већину, поступак избора се понавља.

Ако је прдложено више од два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се гласање о два кандидата,  који су добили највећи број гласова.

Ако ни у другом кругу председник, односно заменик председника Школског одбора није изабран, понавља се поступак избора.

                                                                 Члан 5.

Предсенику и заменику председника Школског одбора престаје функција пре истека времена на које су изабрани: оставком, разрешењем или престанком мандата члана Школског одбора.

У случају подношења оставке, председнику , односно заменику председника Школског одбора  престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднета оставка, односно на првој наредној седници Школског одбора, ако је оставка поднета у време између две седнице.

О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује, већ  се престанак функције по овом основу само кностатује.

                                                                 Члан6.

Школски одбор може разрешити дужности председника, односно заменика председника Школског одбора  пре истека времена на који су  изабрани по поступку предвиђеном за њихов избор.

                                                                 Члан7.

У случају престанка функције председника Школског одбора пре итека времена на које је изабран, дужност председника Школског одбора до избора новог председника, врши заменик председника.

Члан 8.

 

Пред­сед­ник Школ­ског од­бо­ра (у да­љем тек­сту: Пред­сед­ник), од­но­сно ње­гов за­ме­ник ста­ра­ју се о пра­вил­ној при­ме­ни од­ре­да­ба овог По­слов­ни­ка.

Од­ред­бе овог По­слов­ни­ка при­ме­њу­ју се на сва ли­ца ко­ја при­су­ству­ју сед­ни­ци.

3. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 9.

Школ­ски од­бор ра­ди и од­лу­чу­је на сед­ни­ци ко­јој при­су­ству­је ве­ћи­на чла­но­ва од укуп­ног бро­ја чла­но­ва Школ­ског од­бо­ра.

Сед­ни­це Школ­ског од­бо­ра одр­жа­ва­ју се  у про­сто­ри­ја­ма Шко­ле.

Члан 10.

Сед­ни­це Школ­ског од­бо­ра се одр­жа­ва­ју по по­тре­би, у скла­ду са ди­на­ми­ком утвр­ђе­ном Пла­ном ра­да Школ­ског од­бо­ра, ко­ји је са­став­ни део Го­ди­шњег пла­на ра­да Шко­ле.

Школ­ски од­бор мо­же, у из­у­зет­но хит­ним слу­ча­је­ви­ма, на пред­лог ди­рек­то­ра Шко­ле, ка­да је по­треб­но до­не­ти од­лу­ку ко­ја се од­но­си на те­ку­ће по­сло­ва­ње Шко­ле од­лу­чи­ва­ти и без одр­жа­ва­ња сед­ни­це – те­ле­фон­ским гла­са­њем,  ако се то­ме не про­ти­ви ни­је­дан члан Школ­ског од­бо­ра ни ди­рек­тор Шко­ле.

Гла­са­њем из става 2. овог члана ру­ко­во­ди  председник, члан Школског одбора, или  ли­це ко­је од­ре­ди ди­рек­тор.

Та­ко до­не­ту од­лу­ку чла­но­ви Школ­ског од­бо­ра ко­ји су гла­са­ли те­ле­фон­ским пу­тем,  по­твр­ђу­ју на на­ред­ној сед­ни­ци.

4. САЗИВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦЕ 

Члан 11.

Пред­сед­ник при­пре­ма сед­ни­цу Школ­ског од­бо­ра и са­зи­ва је по соп­стве­ној ини­ци­ја­ти­ви, на зах­тев ди­рек­то­ра Шко­ле или нај­ма­ње 3 чла­на Школ­ског од­бо­ра.

Ини­ци­ја­ти­ву за са­зи­ва­ње сед­ни­це мо­гу под­не­ти и На­став­нич­ко ве­ће, ре­пре­зен­та­тив­ни син­ди­кат, Са­вет ро­ди­те­ља и Уче­нич­ки пар­ла­мент.

У слу­ча­ју ње­го­ве спре­че­но­сти сед­ни­цу са­зи­ва и њо­ме пред­се­да­ва ње­гов за­ме­ник.

Пред­сед­ник Школ­ског од­бо­ра ста­ра се о фор­му­ли­са­њу од­лу­ке, за­кључ­ка, као и из­вр­ше­њу до­не­тих од­лу­ка.

О ини­ци­ја­ти­ви о са­зи­ва­њу сед­ни­це од­лу­чу­је пред­сед­ник и о свом ста­ву оба­ве­шта­ва пред­ла­га­ча и ди­рек­то­ра Шко­ле од­мах, а нај­ка­сни­је у ро­ку од 3 да­на од да­на при­је­ма пред­ло­га.

Члан 12.

У при­пре­ми сед­ни­це уче­ству­ју пред­сед­ник Школ­ског од­бо­ра, ди­рек­тор Шко­ле и ли­ца за по­сло­ве из де­ло­кру­га сво­га ра­да, ако су на днев­ном ре­ду сед­ни­це.

При­пре­ма­ње сед­ни­це под­ра­зу­ме­ва:

- утвр­ђи­ва­ње пред­ло­га днев­ног ре­да.

- од­ре­ђи­ва­ње из­ве­сти­о­ца по по­је­ди­ним пи­та­њи­ма,

- при­пре­ма­ње од­го­ва­ра­ју­ћег ма­те­ри­ја­ла,

- обез­бе­ђи­ва­ње про­сто­ри­је за сед­ни­цу.

Члан 13.

У пред­лог днев­ног ре­да Школ­ског од­бо­ра мо­гу се увр­сти­ти са­мо пи­та­ња из над­ле­жно­сти Школ­ског од­бо­ра про­пи­са­них Ста­ту­том Шко­ле и овим Пословником. 

Члан 14.

У по­зи­ву за сед­ни­цу се мо­ра­ју на­зна­чи­ти пред­лог днев­ног ре­да, дан, час и ме­сто одр­жа­ва­ња сед­ни­це.

По­зив за сед­ни­цу мо­ра се до­ста­ви­ти чла­но­ви­ма нај­ка­сни­је 3 да­на пре одр­жа­ва­ња сед­ни­це.

Из­у­зет­но у хит­ним слу­ча­је­ви­ма, када неко питање захтева хитност одлучивања,

пред­сед­ник мо­же да са­зо­ве сед­ни­цу Школ­ског од­бо­ра у кра­ћем ро­ку, при чему је председник  Школског одбора  дужан да на почетку седнице образложи  такав поступак.

Уз по­зив за сед­ни­цу се до­ста­вља и ма­те­ри­јал, од­но­сно из­вод из ма­те­ри­ја­ла.

По­је­ди­ни ма­те­ри­ја­ли се мо­гу до­ста­ви­ти и ка­сни­је, на сам дан сед­ни­це, уко­ли­ко из оправ­да­них раз­ло­га ни­су мо­гли да бу­ду до­ста­вље­ни ра­ни­је.

Позив  о са­зи­ва­њу сед­ни­це и пред­ло­же­ни днев­ни ред об­ја­вљу­ју се на огла­сној та­бли Шко­ле.

Председник Школског одбора може  да одложи час, односно дан почетка седнице Школсог одбора, о чемуј благовремено обавештава чланове Школског одбора, телефоном  или писаним путем.

О благовременом достављању позива и материјала за седницу стара се секретар Школе. 

5. ТОК РАДА НА СЕЦНИЦИ 

Члан 15.

Сед­ни­ца­ма Школ­ског од­бо­ра пред­се­да­ва пред­сед­ник.

Пред­сед­ни­ка у слу­ча­ју спре­че­но­сти за­ме­њу­је за­ме­ник пред­сед­ни­ка.

Ако је и за­ме­ник пред­сед­ни­ка спре­чен, сед­ни­цом Школ­ског од­бо­ра пред­се­да­ва је­дан од чла­но­ва Школ­ског од­бо­ра ко­ји се би­ра на сед­ни­ци.

Члан 16.

Пред­сед­ник утвр­ђу­је да ли постоји кворум за рад Школског одбора.

Кворум за рад Школског одбора постоји ако на седници присуствује више од пловине укупног броја чланова Школског одбора.

За пу­но­ва­жно од­лу­чи­ва­ње по­треб­но је да Школ­ски од­бор до­не­се од­лу­ку ве­ћи­ном гла­со­ва од укуп­ног бро­ја чла­но­ва.

Пред­сед­ник отва­ра сед­ни­цу и по­што прет­ход­но утвр­ди по­сто­ја­ње кво­ру­ма, кон­ста­ту­је да сед­ни­ца мо­же да поч­не са ра­дом.

Ако пред­сед­ник утвр­ди на по­чет­ку сед­ни­це да не по­сто­ји кво­рум, сед­ни­ца се од­ла­же, од­но­сно пре­ки­да рад, исто­вре­ме­но за­ка­зу­ју­ћи но­ву сед­ни­цу или на­ста­вак пре­ки­ну­те сед­ни­це, од­ре­ђу­ју­ћи дан и сат.

Од­сут­ни чла­но­ви Школ­ског од­бо­ра са од­ло­же­не сед­ни­це о ча­су и да­ну но­ве сед­ни­це, пи­сме­но се оба­ве­шта­ва­ју.

6. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 17.

Пра­во и ду­жност чла­на Школ­ског од­бо­ра је да при­су­ству­је сед­ни­ци.

У слу­ча­ју спре­че­но­сти да при­су­су­ству­је сед­ни­ци, члан је ду­жан да о то­ме оба­ве­сти пред­сед­ни­ка Школ­ског од­бо­ра и се­кре­та­ра Шко­ле нај­ка­сни­је је­дан дан пре одр­жа­ва­ња сед­ни­це.

Оправ­да­ност од­су­ство­ва­ња са сед­ни­це утвр­ђу­је пред­сед­ник, о че­му се оба­ве­шта­ва Школ­ски од­бор пре по­чет­ка сед­ни­це.

Члан 18.

Пред­сед­ник Школ­ског од­бо­ра, од­но­сно ње­гов за­ме­ник ста­ра се да се пра­вил­но од­ви­ја рад и одр­жа­ва ред на сед­ни­ци.

Пред­сед­ник има сле­де­ћа пра­ва и ду­жно­сти:

- ста­ра се да се рад на сед­ни­ци од­ви­ја пре­ма утвр­ђе­ном днев­ном ре­ду;

- да­је реч чла­но­ви­ма Школ­ског од­бо­ра и дру­гим уче­сни­ци­ма на сед­ни­ци;

- одо­бра­ва у оправ­да­ним слу­ча­је­ви­ма по­је­ди­ним чла­но­ви­ма на­пу­шта­ње сед­ни­це;

- пот­пи­су­је до­не­те од­лу­ке и за­кључ­ке;

- вр­ши и дру­ге по­сло­ве у скла­ду са од­го­ва­ра­ју­ћим про­пи­си­ма.

Члан 19.

Члан Школ­ског од­бо­ра има пра­ва и ду­жно­сти;

- да при­су­ству­је сед­ни­ца­ма Школ­ског од­бо­ра и да ак­тив­но уче­ству­је у ње­го­вом ра­ду;

- да под­но­си пред­ло­ге за до­но­ше­ње од­лу­ка, за­кљу­ча­ка и пре­по­ру­ка;

- да пред­ло­жи из­ме­не и до­пу­не днев­ног ре­да;

- вр­ши и дру­га пра­ва и ду­жно­сти ко­је про­ис­ти­чу из од­ре­да­ба За­ко­на, Ста­ту­та и оп­штих ака­та Шко­ле.

Члан 20.

Отва­ра­ју­ћи сед­ни­цу и по­сле кон­ста­та­ци­је о по­сто­ја­њу кво­ру­ма, пред­сед­ник да­је по­треб­на са­оп­ште­ња у ве­зи са ра­дом на сед­ни­ци, исто­вре­ме­но оба­ве­шта­ва­ју­ћи Школ­ски од­бор о оправ­да­но од­сут­ним чла­но­ви­ма ко­ји су при­ја­ви­ли из­о­ста­нак.

Пре утврђивања дневног реда усваја се записник  са пред­ход­не сед­ни­це Школског одбора, а на основу  извода из записника са претходне седнице, који се уручује члановима Школског одбора уз позив за седницу.

Уко­ли­ко има при­мед­би на за­пи­сник са прет­ход­не сед­ни­це о њи­хо­вој осно­ва­но­сти

од­лу­чу­је се на сед­ни­ци без рас­пра­ве и уко­ли­ко ко­ја од при­мед­би бу­де усво­је­на на са­мој сед­ни­ци, вр­ши од­го­ва­ра­ју­ће из­ме­не за­пи­сни­ка.

Члан Школског одбора може тражити да се прочита записник са седнице, у делу који је оспорио. 

Члан 21.

Након усвајања записника са предходне седнице, предсеник Школског одбора, предлаже днев­ни ред.

Пред­ло­же­ни днев­ни ред мо­же би­ти из­ме­њен и до­пу­њен пред­ло­гом сва­ког чла­на Школ­ског од­бо­ра о че­му се као и о са­мом днев­ном ре­ду од­лу­чу­је без рас­пра­ве. Предлози се могу дати непосредно на седници Школског одобра, или доставити председнику у писаној форми.

Члан 22.

При утврђивању дневног реда Школски одбор, одлучује следећим редом о предлозима:

-          да се поједине тачке повуку из предлога дневног реда,

-          да се дневни ред прошири,

-          за спајање расправе,

-          за промену редоследа појединих тачака.

Нове тачке које су унете у дневни ред на основу прелдога за допуну дневног реда, увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, осим ако је предлагач предложио други редослед разматрања,  о чему се Школски одбор изјашњава без претреса.

Пред­сед­ник про­гла­ша­ва ко­нач­но утвр­ђе­ни днев­ни ред сед­ни­це, па се пре­ла­зи на рас­пра­вља­ње о по­је­ди­ним тач­ка­ма днев­ног ре­да.

По­сту­пак раз­ма­тра­ња по­је­ди­не тач­ке днев­ног ре­да са­сто­ји се из увод­них на­по­ме­на пред­сед­ни­ка и из­ве­сти­о­ца, рас­пра­ве и од­лу­чи­ва­ња.

                                                                 Члан 23.

Члан Школског одбора, односно други присутни на седници могу  да говоре само о питању које је на дневном реду.

Члана Школског  одбора, односно другог учесника на седници у његовом излагању може прекинути и опомињати једино председник Школског одбора, у случајевима предвиђеним овим Пословником.

За време излагања члана Школског одбора или другог учесника на седници, није дозвољено добацивање, односно ометање на други начин, као и сваки други поступак који угрожава слободу говора.

Члан 24.

Рас­пра­ва на сед­ни­ци се во­ди по сва­ком пи­та­њу ко­је је на днев­ном ре­ду, осим ако Школ­ски од­бор од­лу­чи, да се о по­је­ди­ном пи­та­њу од­лу­чу­је без прет­ход­не рас­пра­ве.

Пред­сед­ник да­је реч уче­сни­ци­ма рас­пра­ве по ре­ду при­ја­вљи­ва­ња.

Члан 25.

Из­ве­штај о од­ре­ђе­ним тач­ка­ма днев­ног ре­да под­но­си из­ве­сти­лац.

По­што из­ве­сти­лац за­вр­ши сво­је из­ла­га­ње, пред­сед­ник по­зи­ва на ди­ску­си­ју.

Члан 26.

У то­ку ди­ску­си­је по по­је­ди­ним пи­та­њи­ма днев­ног ре­да, чла­но­ви мо­гу пре­ко пред­сед­ни­ка тра­жи­ти до­дат­на об­ја­шње­ња.

Ако је за да­ва­ње од­го­во­ра по­треб­но да се при­ку­пе од­ре­ђе­ни по­да­ци или по­себ­на до­ку­мен­та­ци­ја, мо­же се одо­бри­ти да се од­го­вор да на на­ред­ној сед­ни­ци. 

Члан 27.

Школ­ски од­бор мо­же, на пред­лог пред­сед­ни­ка или не­ког дру­гог чла­на, од­но­сно уче­сни­ка на сед­ни­ци, до­не­ти од­лу­ку да се рас­пра­ва о по­је­ди­ним пи­та­њи­ма пре­ки­не да би се пред­мет по­но­во про­у­чио или да се до­пу­ни ма­те­ри­јал, од­но­сно при­ба­ве по­треб­ни по­дат­ци до иду­ће сед­ни­це.

Члан 28.

Рас­пра­ва о по­је­ди­ним тач­ка­ма днев­ног ре­да тра­је све док пи­та­ње о ко­ме се рас­пра­вља не бу­де до­вољ­но раз­ја­шње­но да се мо­же до­не­ти од­лу­ка, за­кљу­чак или ре­ше­ње.

Члан 29.

Ка­да се за­вр­ши рас­пра­ва о по­је­ди­ној тач­ки днев­ног ре­да и до­не­се од­лу­ка, за­кљу­чак или ре­ше­ње, пре­ла­зи се на сле­де­ћу тачку дневног реда.

Из­у­зет­но, мо­же се од­лу­чи­ти да се, с об­зи­ром на по­ве­за­ност по­је­ди­них пи­та­ња, за­јед­нич­ки рас­пра­вља о две­ма или ви­ше та­ча­ка днев­ног ре­да.

7. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 30.

О ра­ду и  реду  сед­ни­це ста­ра се пред­сед­ник.

За по­вре­ду ра­да и ре­да на сед­ни­ци чла­но­ви­ма Школ­ског од­бо­ра мо­гу да се из­рек­ну:

- опомена,

- од­у­зи­ма­ња ре­чи и

- ме­ра уда­ље­ња са сед­ни­це.

Члан31.

Опомена  се изриче члану Школског одбора:

-          који говори пре него што је затражио и добио реч,

-          који и поред упозорења председника Школског одбора, говори о питању које није на дневном реду,

-          самовољно напусти седницу,

-          ако прекида другог члана Школског одбора или другог присутног на седници

-          у излагању или добацује, или на други начин  нарушава рад и ред на седници,

-          ако износи чињенице и оцене које се односе на приватан живот дугих лица,

-          ако употребљава псовке и увредљиве изразе.

            Члан32.

            Мера одузимања речи изриче се члану Школског одбора, коме су претходно изречене две мере опомене, а који и после тога чини повреду из члана 31.овог Пословника.

            Мера одузимања речи не односи се на право члана Школског одбора, да узме учешће у дискусији када се одлучује о осталим тачкама дневног реда.

Члан33.

            Мера удаљења са седнице изриче се члану Школског одбора који и после изречене мере одузимања речи омета или спречава рад на седници, или наставља да чини друге прекрашаје  у смислу члана 31. овог Пословника.

            Мера удаљења са седнице може  се изрећи члану Школског одбора и без претходно изречених мера, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава физички или морални изнтегритет учесника седнице.

            Члан Школског одбора коме је изречена мера удаљења са седнице, дужан је да се одмах удаљи из просторије у којој се седница одржава.

Члан 34.

Ме­ре из­ри­че пред­сед­ник, од­но­сно пред­се­да­ва­ју­ћи сед­ни­цом.

На­кон из­ре­че­них ме­ра, ако члан Школ­ског од­бо­ра на­ста­ви са сво­јим не­при­ме­ре­ним по­на­ша­њем, које омета рад и доношење одлука Школског одбора, Школ­ски од­бо­р затражиће његово разрешење по поступку предвиђеном за његов  избор.

8. ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 35.

На­кон за­кљу­че­ња рас­пра­ве, од­но­сно кон­ста­та­ци­је да рас­пра­ве ни­је би­ло, пре­ла­зи се на од­лу­чи­ва­ње пу­тем гла­са­ња.

Члан 36.

О сва­ком пи­та­њу о ко­јем се рас­пра­вља на сед­ни­ци, мо­ра се до­не­ти од­лу­ка, за­кљу­чак или ре­ше­ње, а мо­же би­ти утвр­ђе­но ко тре­ба да их из­вр­ши, на ко­ји на­чин и у ком ро­ку.

При­хва­ће­на фор­му­ла­ци­ја од­лу­ке уно­си се у за­пи­сник.

Члан 37.

Ако за ре­ше­ње истог пи­та­ња има ви­ше пред­ло­га, пред­сед­ник ста­вља на гла­са­ње по­је­ди­не пред­ло­ге, оним ре­дом ка­ко су из­ло­же­ни.

О сва­ком пред­ло­гу гла­са се по­себ­но.

Усвојен је онај предлог који има  највећи број гласова од укупног броја чланова Школског одбора.

Члан 38.

Гла­са­ње је по пра­ви­лу јав­но, осим ако за по­је­ди­не слу­ча­је­ве ни­је За­ко­ном дру­га­чи­је уре­ђе­но или од­лу­че­но на сед­ни­ци Школ­ског од­бо­ра.

Чла­но­ви Школ­ског од­бо­ра гла­са­ју на тај на­чин што се из­ја­шња­ва­ју „за“ или „про­тив“ пред­ло­га и уз­др­жа­ва­ју од гла­са­ња.

У слу­ча­ју да је број гла­со­ва „за“ или „про­тив“ исти, гла­са­ње се по­на­вља.

Уко­ли­ко и по­сле по­но­вље­ног гла­са­ња ни­је до­не­та од­лу­ка, за­ка­за­ће се но­ва сед­ни­ца на ко­јој ће се од­лу­чи­ва­ти о том пи­та­њу.

Јав­но гла­са­ње вр­ши се ди­за­њем ру­ке или по­и­ме­нич­но. По­и­ме­нич­но гла­са­ње вр­ши се про­зи­ва­њем чла­но­ва.

По за­вр­ше­ном гла­са­њу, пред­сед­ник, од­но­сно ли­це ко­је ру­ко­во­ди сед­ни­цом Школ­ског од­бо­ра утвр­ђу­је ре­зул­тат гла­са­ња и јав­но кон­ста­ту­је ка­кву је од­лу­ку до­нео Школ­ски од­бор.

Члан 39.

Гла­са­ње по по­је­ди­ним тач­ка­ма днев­ног ре­да Школ­ски од­бор мо­же оба­ви­ти и тај­ним гла­са­њем, на зах­тев ве­ћи­не од укуп­ног бро­ја чла­но­ва Школ­ског од­бо­ра.

Тај­ним гла­са­њем ру­ко­во­ди, гла­сач­ке ли­сти­ће и гла­сач­ку ку­ти­ју при­пре­ма и вр­ши дру­ге по­треб­не рад­ње, по­себ­на Ко­ми­си­ја од­ре­ђе­на од стра­не Школ­ског од­бо­ра из ре­да сво­јих чла­но­ва. 

Члан 40.

Ка­да је днев­ни ред ис­цр­пљен, пред­сед­ник за­кљу­чу­је сед­ни­цу.

9. ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД

Члан 41.

Школ­ски од­бор мо­же од­лу­чи­ти да се сед­ни­ца пре­ки­не, ако се у то­ку да­на не мо­гу ре­ши­ти сва пи­та­ња из днев­ног ре­да и уко­ли­ко то зах­те­ва ве­ћи­на чла­но­ва.

Члан 42.

Сед­ни­ца Школ­ског од­бо­ра се пре­ки­да:

- кад у то­ку сед­ни­це број при­сут­них чла­но­ва, услед на­пу­шта­ња сед­ни­це бу­де не­до­во­љан за пу­но­ва­жно од­лу­чи­ва­ње,

- кад због ду­жег тра­ја­ња сед­ни­це, она не мо­же да се за­вр­ши у пла­ни­ра­но вре­ме,

- кад до­ђе до те­жег на­ру­ша­ва­ња ре­да на сед­ни­ци, а пред­сед­ник ни­је у ста­њу да од­ре­ђе­ним ме­ра­ма ус­по­ста­ви ред нео­п­хо­дан за рад сед­ни­це.

Сед­ни­цу Школ­ског од­бо­ра пре­ки­да пред­сед­ник и за­ка­зу­је но­ву сед­ни­цу.

Пре­ки­ну­та сед­ни­ца се на­ста­вља нај­ка­сни­је у ро­ку од три да­на по пре­ки­ду сед­ни­це.

10. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 43.

Рад Школ­ског од­бо­ра је ја­ван.Јавност се огледа у томе што се позиви, изводи из записника са одлукама Школског одбора,  истичу на огласне табле Школе.

Седнице Школског одбора могу бити затворене за јавност у слу­ча­је­ви­ма ка­да то на­ла­жу ин­те­ре­си Шко­ле, пра­ви­ла о чу­ва­њу по­слов­не тај­не,  у случајевима када то процене чланови Школског одбора у другим случајевима одређеним Законом. У том слу­ча­ју сед­ни­ци при­су­ству­ју са­мо ли­ца чи­је је при­су­ство оба­ве­зно.

Ка­да се ре­ша­ва по при­го­во­ру уче­ни­ка јав­ност је ис­кљу­че­на.

Одлуку о искључивању јавности доноси Школски одбор.

Члан 44.

Седницама Школског одобра могу присуствоавати запослени Школе, у случајевима када се на седници одлучује о њиховим правима и обавезама, с тим што су дужни да писним путем захтевају присуство седници, а захтев се подноси најкасније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

У материјалу за седницу прилаже се захтев запосленог или краћи извод из захтева.

Захтев за присуство седници мора бити образложен.

Запосленом коме је одобрено присуство седници, може се дозволити учешће у расправи, с тим када чланови Школског одбора буду  одлучивали  о његовм захтеву мора напустити седницу.

Обавеза  Школског одбора је да одлуку по захтевузапосленом достави запосленом у утврђеном законском року.

Члан 45.

Сед­ни­цама Школ­ског од­бо­ра при­су­ству­ју и уче­ству­ју у њи­хо­вом ра­ду председници репрезентативних син­ди­ка­та у Шко­ли, без пра­ва од­лу­чи­ва­ња.

Сед­ни­ца­ма Школ­ског од­бо­ра при­су­ству­ју и уче­ству­ју у њи­хо­вом ра­ду два пред­став­ни­ка Уче­нич­ког пар­ла­мен­та, без пра­ва од­лу­чи­ва­ња.

11. ЗАПИСНИК

Члан 46.

На сва­кој сед­ни­ци Школ­ског од­бо­ра во­ди се за­пи­сник ко­ји оба­ве­зно са­др­жи:

- ред­ни број сед­ни­це,

- ме­сто, да­тум и вре­ме одр­жа­ва­ња,

- име­на при­сут­них и од­сут­них чла­но­ва (на­ве­сти име­на оправ­да­но од­сут­них),

- име­на при­сут­них ли­ца ко­ји ни­су чла­но­ви,

- кон­ста­та­ци­ју да сед­ни­ци при­су­ству­је по­тре­бан број чла­но­ва за пу­но­ва­жно од­лу­чи­ва­ње,

- усво­јен днев­ни ред,

- фор­му­ла­ци­ју од­лу­ка о ко­ји­ма се гла­са­ло, са на­зна­че­ним бро­јем гла­со­ва „за“,  „про­тив“ и уз­др­жа­н гла­со­ва,

- за­кључ­ке или ре­ше­ња до­не­та о по­је­ди­ним тач­ка­ма днев­ног ре­да, са на­зна­че­ним бро­јем гла­со­ва за пред­лог, про­тив и бро­ја­њем уз­др­жа­них гла­со­ва,

- вре­ме ка­да је сед­ни­ца за­вр­ше­на или пре­ки­ну­та,

- пот­пис пред­се­да­ва­ју­ћег и за­пи­сни­ча­ра.

 У за­пи­сник се уно­се и из­ја­ве за ко­је по­је­ди­ни чла­но­ви из­ри­чи­то тра­же да се уне­су.

 Усвојеном записнику прилаже се материјал који је био разматран на седници.

 За­пи­сник пот­пи­су­ју пред­сед­ник и секретар као  за­пи­сни­чар.

 О записнику се стара и чува секретар Школе, као до­ку­мент трај­не вред­но­сти.

Члан 47.

Школ­ски од­бор на сва­кој на­ред­ној сед­ни­ци вр­ши усва­ја­ње  за­пи­сни­ка са прет­ход­не сед­ни­це, а ди­рек­тор под­но­си из­ве­штај о из­вр­ша­ва­њу од­лу­ка.

Из­у­зет­но ка­да се ра­ди о пра­ви­ма из рад­ног од­но­са ди­рек­то­ра Шко­ле, Школ­ски од­бор мо­же овла­сти­ти пред­сед­ни­ка Школ­ског од­бо­ра да пот­пи­ше то ре­ше­ње, о остваривању тих права.

Члан 48.

Из­ме­не и до­пу­не за­пи­сни­ка вр­ше се на пред­лог чла­на Школ­ског од­бо­ра или дру­гог ли­ца ко­је је при­су­ство­ва­ло сед­ни­ци, на на­ред­ној сед­ни­ци при­ли­ком ње­го­вог усва­ја­ња.

Члан 49.

За из­вр­ша­ва­ње од­лу­ка, за­кљу­ча­ка и дру­гих ака­та Школ­ског од­бо­ра од­го­во­ран је ди­рек­тор.

12. КОМИСИЈЕ

Члан 50.

Школ­ски од­бор мо­же обра­зо­ва­ти ко­ми­си­је за оба­вља­ње за­да­та­ка од­ре­ђе­них од­лу­ком о њи­хо­вом обра­зо­ва­њу.

Одлуком о саставу комисије, наложен је и рок извршења задатака, утврђен одлуком о њеном образовању.

Комисије не могу бити овлашћене за одлучивање, нити им Школски одбор који их образује може пренети своја овлашћења за одлучивање.

На рад ко­ми­си­је сход­но се при­ме­њу­ју од­ред­бе овог По­слов­ни­ка.

Члан 51.

Комисије имају право да од стручних и других органа Школе, као и да од појединаца траже потребне податке, исправе и обавештења, као и да узимају изјаве од појединаца које су им потребне у циљу извршавања задатака, добијених од Школског одбора.

13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

На сва пи­та­ња ко­ја ни­су уре­ђе­на од­ред­ба­ма овог По­слов­ни­ка при­ме­њи­ва­ће се од­ред­бе За­ко­на и Ста­ту­та Шко­ле.

Члан 53.

Ту­ма­че­ње од­ре­да­ба овог По­слов­ни­ка да­је Школ­ски од­бор.

Члан 54.

Да­ном сту­па­ња на сна­гу овог По­слов­ни­ка пре­ста­је да ва­жи По­слов­ник о ра­ду Школ­ског од­бо­ра, за­ве­ден под деловодним бројем 658 од 11. 09. 2013. године.

Члан 55.

Овај По­слов­ник сту­па на сна­гу осмог да­на по об­ја­вљи­ва­њу на огла­сној та­бли Шко­ле.

 

Деловодни број: _____                                                         Председник Школског одбора

 

________ 2018. године                                                         __________________________

 

У Бродареву                                                                                     Бојан Дучић

Za sva pitanja i sugestije obratite se našoj IT podršci - Izrada i dizajn Denis Spahić

Korisni linkovi