• Kontakt: +381(0) 33 777 102
  • e - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pravilnik o vaspitnoj, vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

                                      ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ

БРОДАРЕВО

 

П Р А В И Л Н И К 

О ВАСПИТНОЈ,  ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ  И

МАТЕРИЈАЛНОЈ  ОДГОВОРНОСТИ  УЧЕНИКА

У Бродареву, 2018. године

На основу члана 119. став 1. тачка 1) а у вези са чланом 80-86.  Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/17)(у даљем тексту: Закон) и члана 80. Статута Основне школе „Светозар Марковић“ у Бродареву,(у даљем тексту: Школа), Школски одбор Основне школе „Светозар Марковиц“ у Бродареву, на седници од _______2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК  О  ВАСПИТНОЈ,  ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И

МАТЕРИЈАЛНОЈ  ОДГОВОРНОСТИ  УЧЕНИКА

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

У БРОДАРЕВУ

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Правилником о васпиној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика (у даљем тексту Правилник), уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика Основне школе ''Светозар Марковић“ у Бродареву (у даљем тексту: ученик).

1. Обавезе ученика

Члан 2.

У остваривању својих права и обавеза ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

Обавезе ученика су да:

  1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

  2) поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа Школеу просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад;

  3) поштује забране дискриминације, насиља, злостаљања и занемаривања и страначког организовања у Школи,

  4) савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних Школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске записнике;

  5) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

  6) не омета извођење наставе нити других облика образовно-васпитног рада и не напушта час нити друге облике образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника или другог лица који изводи одређену активност;

  7) поштује личност других ученика, наставника и свих запослених у Школи;

  8) благовремено подноси доказе о оправданости изостајања из Школе, имајући увиду старост ученика и узимајући у обзир све механизме васпитног ипсихолошко-педагошког рада у Школи;

  9) се стара о личној уредности и пристојном изгледу и обавезан је да носи ђачку униформу;

10) доносе уџбенике, прибор и друга средства и опрему неопходну за рад на часовима;

11) се стара о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;

12) чува имовину Школе;

Сви ученици Школе имају обавезу да поштују правила понашања која Школа прописује.

2. Васпитни рад са ученицима

Члан 3.

Са учеником који врши повреду Правила понашања или се не придржава одлука директора или органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно другог законског заступника ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученика у вези са   променом понашања ученика.

3. Одговорност ученика

Члан 4.

Ученик може да одговара за:

1) лакшу повреду обавезе утврђене овим Правилником,

2) тежу повреду обавезе, утврђене Законом,

3) повреду забране утврђене Законом,

4) материјалну штету.

Члан 5.

Приликом утврђивања одговорности ученика треба имати у виду да васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера није сама себи циљ, већ да има васпитни и превентивни карактер.

            Васпитно-дисциплинске мере изричу се поступно.

            Одељењски старешина је дужан да води рачуна о поступности у изрицању васпитно-дисциплинских мера.

1) Лакше повреде обавеза ученика и васпитне мере

Члан 6.

            Лакше повреде обавеза ученика утврђене суовим Правилником.

За лакше повреде обавеза ученик одговара ако је у време извршења обавеза била прописана овим Правилником. 

Члан 7.

            Лакше повреде обавеза ученика су:

  1) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада од5 до 25 часова;

  2) ометање рада у свом или другом одељењу;

  3) необавештавање родитеља о резултатима свог учења и владања и непреношење порука одељењског старешине, стручних сарадника и других наставника;

  4) непоштовање одлука надлежних органа Школе;

  5) непоштовање прописаних Правила понашања у Школи, а која се не сматрају тежом повредом обавеза ученика;

  6) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и друге имовине Школе;

  7) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у Школи;

  8) нарушавање естетског изгледа Школе и школског дворишта, уништавање садница и зелених површина, писање по зидовима и слично;

  9) непримерено, грубо, агресивно и слично понашање према ученицима, запосленима и другим лицима;

10) повреда других обавеза које се не сматрају тежом повредом обавезе ученика.

Члан 8.

             Одељењски старешина има обавезу да:

-          евидентира понашање ученика и опише учињену лакшу повреду/лакше повреде,

-         евидентира предузете активности на појачаном васпитном раду са учеником у складу са чланом 3. овог Правилника,

-          донесе одлуку и изрекне васпитну меру,

-         проследи одлучивање одељењском већу ако су испуњени услови из члана 11. овог Правилника,

-         да писмено обавести родитеља, односно другог законског заступника ако ученик има више од 10 неоправданих изостанака,

-         води евиденцију свих активности и доставља их наоверу и чувањесекретаруШколе.

Члан 9.

Васпитне мере изричу се ученику без вођења васпитно-дисциплинског поступка, у школској години у којој је учињена повреда обавезе.

Васпитне мере изричу се ученику за учињену лакшу повреду обавезе из члана 7.овог Правилника, а обавезно се изричу за неоправдано изостајање са наставе и других облика обарзовано–васпитног рада.

Члан 10.

За лакшу повреду обавезе ученика, изричу се васпитне мере:

            1.)Опомена одељењског старешине,

- за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада од 5 до 9 часова или за учињену неку од других лакших повреда обавеза из члана 7. овог Правилника.

2)Укор одељењског старешине, уз смањење оцене из владања за ученике од I-V разреда на врло добро а за ученике од VI-VIII разреда на крaју првог и другог полугодишта на врло добро (4), а у складу са одредбама члана 33. до 35. овог Правилника,

- за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада од 10 до 17 часова или ако ученик учини неку од других лакших повреда обавеза из члана 7. овог Правилника а да претходна изречена васпитна мера и поред предузетих активности појачаног васпитног рада са учеником није довела до позитивне промене у понашању ученика. 

З.) Укор одељењског већа, за коју се смањује оцена из владања на за ученике од I-V разреда на добро а за ученике од VI-VIII разреда на крју првог и другог полугодишта на  добро (3),  а у складу са одредбама члана 33. до 35. овог Правилника

- за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитно рада од 18 до 25 часова или ако ученик учини неку од других лакших повреда обавеза из члана 7. овог Правилника а да претходно изречена васпитна мера из члана 10. става 1. тачка 3.) и поред предузетих активности појачаног васпитног рада са учеником није довела до позитивне промене у понашању ученика.

Члан 11.

Опомену и укор одељењског старешине изриче - одељењски старешина.

Укор одељењског већа изриче - одељењско веће, на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика.  Одлука се доноси јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова већа.

Члан 12.

Са учеником који учини лакшу повреду обавеза Школа је дужна да појача васпитни рад активностима у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине,

педагога, психолога, посебних тимова, да сарађује са установама социјалне и здравствене заштите, у циљу промене понашања ученика.

Ако Школа није претходно предузела активности из става 1. овог члана, предузеће их пре изрицања васпитне мере.

Члан 13.

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитне мере,одељењски старешина или одељењско веће којеодлучује о мери имаће у виду: тежину учињене повреде и њене последице; степен одговорности ученика; околности под којима је повреда учињена; раније понашање ученика; понашање после учињене повреде; узраст ученика и друге олакшавајуће и отежавајуће околности.

2) Теже повреде обавеза ученика и васпитно-дисциплинске мере

Члан 14

Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом.

За тежу повреду обавезе ученик одговара ако је у време извршења обавеза била прописана Законом.

Теже повреде обавеза ученика су:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичких средстава или психоактивне супстанце;

5) уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета који може да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван Школе, а које Школа организује и који доводе до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно–васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештења родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из члана 13. овог Правилника, ради корекције понашања ученика.

            За повреде из става 3. тачка 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мере.

Члан 15.

За тежу повреду обавезе ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера:

1) укор директора;

2) укор Наставничког већа.

Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику у школској години у којој је учинио тежу повреду обавезе, по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку у коме је утврђена одговорност ученика.

Ако је ученик учинио више тежих повреда обавеза, односно забрана, изриче се само једна васпитно-дисциплинска мера за све учињене повреде.

3) Повреде забране ученика и васпитно-дисциплинске мере

Члан 16.

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин неоправдано прави разлика или неуједначено поступа односно врши пропуштање чиме се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица по основу расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју или инвалидитета,

здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности и по другим основама утврђеним Законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе сматра се свако непосредно и посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Члан 17.

            Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника над наставником, стручним сарадником и другим запосленим.

Забрањено је физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, или запослених.

Физичко насиље представља: физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Психичко насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Социјално насиље представља искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности Школе.

Сексуално насиље и злостављање сматра се: понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлатације.

            Дигитално насиље и злостављање сматра се: злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља, односно другог законског заступника или запослених.

Члан 18.

            У Школи је забрањено свако понашање ученика према запосленом и ученика према другом ученику које вређа углед, част или достојанство.

            Школа је дужна да у року од 3 дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у складу са овим Правилником и Законом.

Члан 19.

Ученик одговара за повреду забрана из члана 16. и 17. овог Правилника, ако је забрана у време када је повреда учињена била прописана Законом.

            За учињену повреду забране из става 1. овог члана, а по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку и утврђивању његове одговорности, изриче се васпитно-дисциплинска мера:

1) Укор директора или Укор Наставничког већа,

2) Премештај ученика од V до VIII разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештење родитеља односно другог законског заступника.

На основу одлуке Наставничког већа о изрицању васпитно-дисциплинске мере премештаја ученика од V до VIII разреда у другу основну школу уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештење родитеља односно другог законског заступника, директор Школе доноси решење о премештају ученика.

Члан 20.

            Школа, упоредо са изрицањем васпитне односно васпитно-дисциплинске мере из члана 10, 11, 16. и 20. овог Правилника, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, а који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе под надзором наставника односно стручног сарадника а у складу са одговарајућим подзаконским прописима.

            Друштвено-користан, односно хуманитаран рад из става 1. овог члана, Школа одређује ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о прихо-физичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника, и укључи га у одговарајући поступак.

4. Васпитно-дисциплински поступак 

Члан 21.

За теже повреде обавезе ученика и за повреде забране из члана 17. и 18. овог Правилника, Школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о коме мора бити обавештен родитељ, односно други законски заступник ученика.

Изузетак из става 1. овог члана васпитно-дисциплински поступак се не спроводи у случају повреде из члана 15. став 3. тачка 8) овог Правилника, јер су утврђене све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор у року од 30 дана од дана учињене теже повреде обавезе ученика или учињене повреде забране из члана 17. и 18. овог Правилника

            У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву.

            Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога

Школе да у овом поступку заступа интерес ученика, о чему одмах обавештава Центар за социјални рад.

Члан 22.

            Васпитно-дисциплински поступак за учињене теже повреде обавезе ученика, покреће се најкасније у року од 8 дана од дана сазнања.

            Васпитно-дисциплински поступак за учињене повреде забране из члана 17 и 18. овог Правилника, покреће се одмах а најкасније у року од 2 дана од дана сазнања.

Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.

            Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање. 

Члан 23.

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор Школе,на основу предлога одељењског старешине или предметних наставника, писаним закључком.

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из члана 17. и 18. овог Правилника, време, место и начин извршења повреде за које постоји основана сумња да је извршена, одговарајуће доказе и изјаве сведока и осталих учесника.

Закључак се доставља  најкасније 8 дана до дана одређеног за усмену расправу Комисији, ученику, родитељу односно другом законском заступнику ученика, одељењском старешини, педагогу, психологу, односно одговарајућем стручном тиму.

Поступак води Комисија коју формира директор Школе, у чијем саставу су: одељењски старешина, педагог или психолог и члан одељењског већа кога одреди директор а Комисији присуствује и секретар Школе.

Комисија доноси одлуку на седници, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.

Поступак је хитан и води се применом правила општег управног поступка, а окончава се доношењем решења.

Члан 24.

Одељењски старешина обавезан је да да писмену изјаву о понашању ученика (повреда обавеза ученика, повреда забране, прикупљени докази...) у сарадњи са педагогом и психологом, предаје секретару Школе ради овере акта.

Одељењски старешина у покренутом васпитно-дисциплинском постпку, поред обавезе из става 1. овог члана, има обавезе да:

  1) да писмени закључак о покренутом васпитно-дисциплинском поступку, који поред садржаја предвиђеног у члану 24. став 2. овог Правилника, садржи и позив о дану, сату и месту усмене расправе, достави: ученику, родитељу односно другом законском заступнику ученика лично на потпис или препорученом пошиљком са повратницом и тиме га обавештава да је васпитно-дисциплински поступак против његовог детета покренут,

  2) доставља писмени закључак о покренутом васпитно-дисциплинском поступку и педагогу, психологу, односно стручном тиму Школе,

  3) предузме посебне активности појачаног васпитног рада, својим стручним радом и у оквиру одељењске заједнице и у сарадњи са стручним сарадницима, тимовима у Школи а по потреби и установама социјалне, односно здравствене заштите, које су усмерене на промену понашања ученика,

  4) писмено образложење о предузетим активностима појачаног васпитног рада доноси секретару Школе ради овере и акт предаје директору,

  5) доставља писмени закључак којим се васпитно-дисциплински поступак обуставља, ученику, родитељу односно другом законском заступнику ученика, лично на потпис или препорученом пошиљком са повратницом,

  6) присуствује и учествује у усменој расправи,

  7) води записник са усмене расправе,

  8) потписује записник са усмене расправе као записничар, стара се да записник потпишу и сви присутни, доставља секретару Школе ради овере акта,

  9) доставља решење о изреченој васпитно-дисциплинској мери, ученику, родитељу односно другом законском заступнику ученика, лично на потпис или препорученом пошиљком са повратницом,

10) комплетну документацију о спроведеном васпитно-дисциплинском поступку доставља архиви  Школе на чување.

Члан 25.

Уколико појачани васпитни рад доведе до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се покренут васпитно-дисциплински поступак, осим ако је учињена повреда забране из члана 17. и 18. овог Правилника и озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Члан 26.

            У васпитно-дисциплинском поступку ученик мора бити саслушан уз присутво родитеља, односно другог законског заступника.

Ученик се саслушава и у присуству педагога или психолога, а по потребисаслушању присуствује и школски полицајац.

Члан 27.

Васпитно-дисципинска мера за тежу повреду обавезе, односно за повреду забране може се изрећи уколико је Школа, уз учешће родитеља, односно другог законског заступника ученика претходно појачала васпитни рад са учеником активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова и када је неопходно сарадњом са установама социјалне и здравствене заштите у циљу дефинисања и пружања подршке ученику, а у вези са позитивном променом понашања ученика.

Уколико Школа није предузела активности из става 1. овог члана, учиниће то пре изрицања васпитно-дисциплинске мере.

Члан 28.

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, Комисија која одлучује о мери имаће у виду: тежину учињене повреде и њене последице; степен одговорности ученика; околности под којима је повреда учињена; раније понашање ученика; понашање после учињене повреде; узраст ученика и друге олакшавајуће и отежавајуће околности.

Одлука Наставничког већа о васпитно-дисциплинској мери доноси се јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.

            Одлука о укору директора Школе и укору Наставничког већа, саопштава се ученику пред одељењском заједницом а родитељу ученика односно другом законском заступнику, се саопштава најкасније наредног радног дана.

Члан 29.

При доношењу одлуке о оцени из владања имаће се у виду и цениће се сви услови (параметри) наведени у члану 29. став 1. овог Правилника.

- и када предузете активности појачаног васпитног рада са учеником нису довеле до позитвне промене понашања ученика,

-и када нису могле да се спроведу активности појачаног васпитног рада са учеником због недоласка ученика на наставу и немогућности успостављања сарадње сародитељем, односно другим законским заступником ученика.

Члан 30.

За теже повреде обавеза ученика, изричу се васпитно-дисциплинске мере:

1) Укор директора уз смањење оцене из владања за ученике од I-V разреда на задовољавајуће а за ученике од VI-VIII разреда на крју првог и другог полугодишта на довољан (2),а у складу са одредбама члана 33. до 35. овог Правилника за:

- неоправдано изостајање са наставе или других облика образовно-васпитног рада од 26 до 35 часова од чега више од 15 часова након писменог обавештења родитеља, односно другог законског заступника од стране одељенског старешине.

2) Укор Наставничког већа уз смањење оцене из владањаза ученике од I-V разреда на незадовољавајуће а за ученике од VI-VIII разреда на крју првог и другог полугодишта на недовољан (1),  а у складу са одредбама члана 33. до 35. овог Правилника за:

- неоправдано изостајање са наставе или других облика образовно-васпитног рада више од 35 часова од чега више од 15 часова након писменог обавештења родитеља, односно другог законског заступника од стране одељенског старешине.

За повреду забране из члана 16. или 17. овог правилникаизричу се васпитно-дисциплинске мере

1) ) Укор директора уз смањење оцене из владања за ученике од I-V разреда на задовољавајуће а за ученике од VI-VIII разреда на крју првог и другог полугодишта на довољан (2 ) или  Укор Наставничког већа уз смањење оцене из владањаза ученике од I-V разреда на незадовољавајуће а за ученике од VI-VIII разреда на крју првог и другог полугодишта на недовољан (1),   а у складу са одредбама члана 33. до 35. овог Правилника, при чему ће Комисија изрећи васпитно-дисциплинску меру у складу са одредбама члана 29. овог Правилника за:

2) Премештај ученика од V до VIII разреда у другу основну школу уз смањење оцене из владањаза ученике од I-V разреда на незадовољавајуће а за ученике од VI-VIII разреда на крју првог и другог полугодишта на недовољан (1),  а у складу са одредбама члана 33. до 35. овог Правилника за: 

Члан 31.

Васпитно-дисциплински поступак окончава се решењем.

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.

Решење садржи васпитно-дисциплинску меру, образложење и поуку о правнојзаштити ученика.

                Васпитно-дисциплинске мере изричу се у школкоој години у којој је извршена повреда.

5. Владање ученика

Члан 32.

            Владање ученика од I до V разреда, оцењује се описно и не утиче на општи успех ученика.

            Владање ученика од VI до VIII разреда, оцењује се бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех ученика.

Члан 33.

            Оцена из владања се смањује због изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере у складу са Законом и овим Правилником, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.

Члан 34.

            Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних Законом и овим Правилником и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката.

6. Правна заштита ученика

Члан 35.

На изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или повреду забране из члана 17. или 18. овог Правилника, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу Школском одбору у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности ученика и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.

Жалба одлаже извршење решења директора.

Члан 36.

На саопштену смањену оцену из владања током школске године, а у складу са чланом 10, 11. и 31. овог Правилника, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесеприговор директору Школе, у року од три дана од дана саопштења оцене.

На закључну смањену оцену из владања на крају полугодишта, у складу са чланом 10, 11. и 31. овог Правилника, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесеприговор директору Школе, у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике осмог разреда у року од 24 сата.

По приговору, на оцену из владања директор Школе, у сарадњи са педагогом, психологм и одељењским старешином, утврђује оцену из владања.

7. Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама

Члан 37.

Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама садржи:

-          изјаву о понашању ученика,

-          изјаве о предузетим активностима појачаног васпитног рада са ученицима,

-          изјаву о понашању ученика са описом учињене лакше повреде обавезе, појачаном васпитном раду са учеником и одлуку о изреченој васпитној мери,

-          изјаву о понашању ученика, постојању основане сумње да је ученик учинио тежу повреду обавезе или забране,

-          закључак о покретању васпино-дисциплинског поступка, обустави или другим процедуралним питањима,

-          записник са усмене расправе,

-          изјаву да су предузете активности на појачаном васпитном раду са учеником довеле до позитивне промене понашања ученика,

-          решења о изреченој васпитно-дисциплинској мери,

Евиденцију из става 1.овог члана води одељењски старешина у сарадњи са педагогом и психологом, а оверава  секретар Школе и чува се у архиви Школе.

Члан 38.

Одељењски старешина у дневник рада и ђачку књижицу уписује васпитне, васпитно-дисциплинске мере и смањену оцену из владања.

            Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из Школе, одељењски старешина је у обавези да у преводници унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

II  МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

1. Опште одредбе

Члан 39.

Родитељ, односнодруги законски заступник ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи намерно или крајњом непажњом, у складу са Законом и овим Правилником.

2. Поступак утврђивања материјане одговорности

Члан 40.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности за штету (у даљем тексту: штета) покреће директор на основу поднетог захтева или на основу личног сазнања, утврђује постојање штете и околности под којима је настала.

Директор чини службену забелешку о насталој штети, дану, часу и другим околностима значајним за одлучивање.

Директор утврђује вредност штете на основу издатог рачуна којим је утврђен износ неопходан за поправку штете.

Ако штету проузрокује више ученика, сваки ученик је посебно одговоран за део штете, ако се докаже да је штету проузроковао намерно или из крајње непажње.

Ако штету проузрокује више ученика и није могуће утврдити степен одговорности сваког од ученика, за насталу штету су подједнако одговорни и штету накнађују у једнаким деловима, ако су штету учинили намерно или из крајње непажње.

За штету одговара и ученик који је помагао или подстрекивао.

Члан 41.

Директор доноси решење о накнади штете, одговорности за штету и обавези ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника да штету накнади у одређеном року.

Директор може донети решење о ослобађању ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника, одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације породице.

На решење директора о одговорности за штету, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник може изјавити жалбу Школском одбору, у року од 3 дана од дана достављања решења.

Школски одбор решава по жалби из става 3.овог члана у року од 15 дана од дана достављања жалбе.

Жалба одлаже извршење решења директора Школе.

Члан 42.

Ако родитељ односно други законски заступник и директор не постигну споразум о накнади штете, Школа покреће судски поступак за накнаду штете.  

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

За све што није регулисано овоим Правилником, примењују се одредбе Закона о општем управом поступку, Закона o основама система образовања и васпитања и Статута Школе.

Члан 44.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 45.

            Даном примене овог Правилника престаје да важи Правилник о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика у Школи, заведен под деловодним бројем 1049 од 12. 12. 2013. године.

 

Деловодни број: _____                                                                                      Председник Школског одбора

Датум: ______2018. године                                                                                _________________________

         Бродарево                                                                                                               Бојан Дучић

Za sva pitanja i sugestije obratite se našoj IT podršci - Izrada i dizajn Denis Spahić

Korisni linkovi